Afdrukken

Attaché A2 budget en beheerscontrole (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB008

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Verzekeren van de uitwerking en de opvolging van de boekhouding, de thesaurie en de budgetten

teneinde

het management te ondersteunen bij het financieel beheer van de organisatie.

 

Invoeren van beheersinstrumenten en analyseren van de sleutelprocessen van de organisatie

teneinde

het management te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en bij het opstellen van de doelstellingen van de organisatie.

 

Resultaatgebieden
Als
budgettair expert
  verwerken van alle budgettaire informatie en opstellen van de budgettaire voorstellen

teneinde

  het budget van de organisatie uit te werken en op te volgen

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken van de voorlopige planningen en opvolgen van de uitvoering ervan
 • voorbereiden van alle budgettaire documenten die nodig zijn voor de opmaak van het budget en voor de verschillende aanpassingen in de loop van het jaar
 • analyseren van de budgettaire, de financiële en de boekhoudkundige impact van de strategische beslissingen
 • uitwerken van boekhoudkundige en financiële verslagen

 

Als
expert thesaurie
  verzekeren van de efficiënte, correcte en tijdige opvolging van de ontvangsten en uitgaven van de organisatie

teneinde

  de thesaurie van de organisatie optimaal te beheren

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de stromen en het verkeer van de thesaurie
 • plannen van de uitgaven, goedkeuren van de betalingen
 • opstellen van nota's m.b.t. de thesaurie voor de raad van bestuur
 • overgaan tot beleggingen of leningen
 • opstellen van het subsidieplan van de staat

 

Als
expert boekhouding
  optimaal organiseren van de boekhoudkundige processen (vastleggingen, opdrachten tot betaling en vereffeningen)

teneinde

  de goede uitvoering van de boekhoudkundige verrichtingen te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen en actueel houden van de boekhoudkundige procedures
 • oplossen van eventuele problemen met de verschillende diensten en leveranciers
 • fungeren als bevoorrechte contactpersoon voor de controleautoriteiten

 

Als
adviseur
  formuleren van adviezen m.b.t. de verschillende domeinen waarvoor hij/zij bevoegd is

teneinde

  de diensten en het management van de organisatie te de meest accurate en actuele informatie te verstrekken en hen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van studies met behulp van diverse financiële, boekhoudkundige en andere bronnen
 • analyseren van het financieel beheer en verstrekken van technisch advies om dit beheer te verbeteren
 • formuleren van advies aan de diensten en het management van de organisatie (de raad van bestuur, het algemeen beheerscomité,...), alsook aan externe entiteiten (regeringscommissarissen, kabinetten,...)
 • meewerken aan de bestuursovereenkomst en aan het bestuursplan
 • gedetailleerd antwoorden op de vragen van de medewerkers, klanten en anderen

 

Als
intern controleur
  identificeren en analyseren van de risico's van de processen en invoeren van de activiteiten m.b.t. de interne controle

teneinde

  het management verbeteringen voor te stellen voor de sleutelprocessen en dit in samenwerking met de controleautoriteiten (interne audit, Rekenhof,...)

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de processen in termen van input en output
 • opsporen van anomalieën en de geschikte acties voorstellen
 • analyseren van de risico's m.b.t. de processen (analyse waarschijnlijkheid / impact)
 • organiseren en invoeren van het interne controleproces binnen de organisatie teneinde te zorgen dat de risico's onder controle zijn
 • instaan voor de naleving van de normen en van de externe richtlijnen

 

Als
controleur van het beheer
  verzekeren van de goede werking van de beheersinstrumenten (analyse van de budgetten en de kosten, rapportering en beheersindicatoren,...)

teneinde

  het management te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en bij het opstellen van de doelstellingen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren en opvolgen van de uitvoering van de budgetten
 • bijhouden van het verdelingsmodel van de kosten per dienst en per prestatie
 • opvolgen van de beheersindicatoren
 • rapporteren over het beheer
 • voorstellen van aanbevelingen aan het management

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen van de wetgeving en de reglementering inzake begroting en comptabiliteit, alsook van hun toepassing

teneinde

  relevante informatie te verzamelen, te beheren en ter beschikking te stellen van de dienst en de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • controleren van de bekomen informatie
 • verstrekken van informatie aan de leidinggevende instanties
 • doorgeven en uitleggen van nieuwigheden inzake de reglementering aan de medewerkers of aan de betrokken diensten
 • deelnemen aan specifieke colloquia en conferenties om zijn/haar kennis te vergroten
 • ontwikkelen en onderhouden van adequate instrumenten voor analyses en voorspellingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het hoofd Budget en beheerscontrole

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.