Afdrukken

Adviseur budget en beheerscontrole - Coördinator (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB009

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Aansturen, beheren en organiseren van de boekhoudkundige en budgettaire procedures binnen de organisatie

teneinde

het optimale verloop van deze procedures te verzekeren.

 

Invoeren en opvolgen van de procedures inzake beheerscontrole

teneinde

het management ervan te verzekeren dat de risico's met betrekking tot de financiële procedures, operaties en informatie onder controle zijn

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  organiseren en coördineren van de werking van de dienst

teneinde

  de toepassing van de procedures inzake budget en beheerscontrole (B&BC) te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • vertalen van de richtlijnen en uitvoeren van de monitoring van de interne en externe rapportering
 • verzekeren van het dagelijks beheer door de activiteiten en taken van de medewerkers in de dienst te plannen
 • plannen en organiseren van de samenwerking met alle geïnteresseerden (beleidscel, management, controle-instellingen)
 • organiseren en coördineren van de communicatie inzake B&BC binnen de dienst
 • evalueren en optimaliseren van de boekhoudkundige en budgettaire procedures en het doorgeven van de eventuele veranderingen en verbeteringen aan de medewerkers

 

Als
leidinggevende
  aansturen en coachen van een B&BC-team

teneinde

  een optimaal werkresultaat en een goede opvolging en ontwikkeling van de medewerkers te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • waken over de correctheid en de kwaliteit van het geleverde werk
 • aansturen, opvolgen en evalueren van de medewerkers
 • begeleiden en coachen van de medewerkers
 • organiseren van opleidingen voor de medewerkers
 • oplossen van de problemen van medewerkers

 

Als
deskundige/specialist
  zorgen voor het goede verloop van de B&BC-procedures op het niveau van budget, de thesaurie, de boekhouding en de beheerscontrole

teneinde

  het management alle nuttige informatie te bezorgen oer het gebruik van de middelen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • behandelen van informatie om de budgettaire aanvragen te staven en het opmaken van de budgettaire voorstellen om het initiële en aangepaste budget voor de organisatie uit te werken
 • verzekeren van de doeltreffende en correcte opvolging en beheer van de inkomsten en uitgaven van de organisatie
 • beheren en controleren van de rekeningen en het toepassen van de principes van de overheidsboekhouding
 • organiseren van het proces van de beheerscontrole om ervoor te zorgen dat de risico's onder controle zijn

 

Als
controller
  identificeren en analyseren van de risico's van de procedures en processen binnen de organisatie

teneinde

  eventuele anomalieën op te sporen, te rapporteren, op te lossen en te vermijden en de bijbehorende controleactiviteiten in te voeren

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren en invoeren van de interne controleprocedure in de organisatie om ervoor te zorgen dat de risico's onder controle zijn
 • uitvoeren van de correcte en tijdige opvolging (monitoring) van de gegevens met betrekking tot de inkomsten en uitgaven
 • opsporen van anomalieën en het op zich nemen van gepaste acties (rapportering aan het directiecomité, discussie met de eenheid, het contacteren van de instanties voor externe controle)
 • informeren van het management over de risico's met betrekking tot het beheer van boekhoudkundige procedures met gevolgen voor de organisatie
 • verzekeren van de goede werking van de managementinstrumenten (software, tabellen, enz.)

 

Als
account manager
  vertegenwoordigen van de organisatie ten opzichte van de budgettaire instanties en de controleorganen (Rekenhof, inspectie van Financiën, controleur van de vastleggingen)

teneinde

  een optimale werking van de procedures inzake B&BC en de correcte beoordeling van het budget tijdens de opstelling ervan te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • onderhandelen over de uitwerking van het budget tijdens budgettaire discussies op alle niveaus
 • verdedigen van de budgettaire voorstellen van de controleorganen binnen de organisatie
 • opvolgen van de opmerkingen van de controleorganen binnen de organisatie
 • fungeren als de contactpersoon voor alle budgettaire vragen
 • het verzekeren van de betalingen van de facturen ten opzichte van derden (leveranciers)

 

Als
adviseur
  proactief of op vraag adviseren van het management of andere eenheden over elke kwestie in verband met het beheer van de budgettaire middelen

teneinde

  het management te ondersteunen bij het nemen van beslissingen

 

Voorbeelden van taken
 • bijstaan van het directiecomité in de formulering van budgettaire voorstellen
 • ondersteunen van de boekhoudafdeling via praktisch advies over het operationeel maken van de budgettaire richtlijnen
 • advies geven over de uitvoerbaarheid van dossiers met budgettaire gevolgen hebben
 • realiseren van verschillende studies op vraag van het directiecomité

 

Als
kennisbeheerder
  verzamelen, integreren en beheren van de externe relevante informatie (wetgeving, richtlijnen) en de interne financiële gegevens

teneinde

  de dienst te laten functioneren als het informatiecentrum zowel voor de generieke informatie als voor de financiële gegevens eigen aan de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • rapporteren van relevante informatie aan het management
 • zorgen voor de centralisatie en de verspreiding van de informatie inzake management binnen de organisatie
 • deelnemen aan en leiden van projecten in verband met de verbetering van de B&BC-procedures
 • delen van zijn/haar kennis en ervaring met de medewerkers
 • sensibiliseren van het management voor de nieuwe beheerstechnieken en -instrumenten

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de voorzitter op hiërarchisch niveau of directeur Budget en beheerscontrole

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.