Afdrukken

Attaché boekhouding (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB006

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Centraliseren en controleren van alle financiële transacties

teneinde

de uitvoering ervan conform het budget te garanderen.

 

Beheren en optimaliseren van de processen ter verificatie van boekhoudkundige verrichtingen (uitgaven en/of inkomsten) van de organisatie

teneinde

de correcte en tijdige uitvoering van de transacties te verzekeren.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  centraliseren en beheren van alle boekhoudkundige gegevens en bewegingen binnen de overheidsorganisatie

teneinde

  een globaal en een gedetailleerd zicht te hebben op de boekhouding en op de conformiteit ervan met het budget

 

Voorbeelden van taken
 • opvragen van gegevens over de ontvangsten en uitgaven van de verschillende boekhoudcellen van de overheidsorganisatie
 • bijdragen tot de opmaak van het budget
 • instaan voor de opvolging van de betalingen en hun conformiteit met het budget
 • instaan voor de opvolging van de budgetten
 • instaan voor de opvolging van de inkomsten

 

Als
controleur
  analyseren en evalueren van de boekhoudkundige gegevens en bewegingen binnen de overheidsorganisatie

teneinde

  de correctheid van de boekhoudkundige gegevens te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • nagaan of de boekhoudcellen een correcte boeking hebben gedaan
 • instaan voor de correcte toepassing van de geldende wetgeving en richtlijnen
 • opvragen van bijkomende documenten en van verantwoordingen in geval van twijfelachtige uitgaven
 • bepalen van de verantwoordelijkheid in geval van slechte toepassing

 

Als
dossierbeheerder
  uitvoeren van diverse administratieve taken (validering betalingsopdrachten, complexe dossiers,...)

teneinde

  de correcte en tijdige uitvoering van de transacties te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • opvragen van de nodige kredieten
 • verzekeren van de boekhoudkundige behandeling van de bestanden
 • verzekeren van het beheer en de opvolging van de facturen

 

Als
intern raadgever/adviseur
  advies verlenen op vraag van de entiteiten van de organisatie omtrent de boekhoudkundige behandeling

teneinde

  een optimaal beheer van de middelen in de entiteit te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • beantwoorden van de vragen m.b.t. de (basis)boekhoudprincipes
 • adviseren bij de uitwerking van het financieel plan
 • suggesties doen die een beter financieel beheer mogelijk maken
 • adviseren omtrent het gebruik van boekhoudkundige software of formulieren

 

Als
leidinggevende
  leiden van een klein team van medewerkers

teneinde

  een efficiënte werking van de dienst te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen en opvolgen van de taken
 • ondersteunen van de medewerkers bij het beheer van complexe dossiers
 • coachen van de medewerkers
 • begeleiden en opleiden van de (nieuwe) medewerkers op het vlak van de wetgeving, de procedures en de informaticatoepassingen

 

Als
contactpersoon
  fungeren als contactpersoon voor het management, de correspondenten, de leveranciers, de klanten,...

teneinde

  hen van de nodige informatie te voorzien

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen, minstens een keer per jaar, van berichten met de wijzigingen aan de richtlijnen of de wetgeving omtrent de begroting of de boekhoudkundige behandeling
 • verstrekken van formele en informele informatie aan de boekhoudkundige cellen voor een goed begrip van de geldende richtlijnen
 • verstrekken van informatie aan alle betrokkenen inzake de algemene procedures en concrete dossiers
 • advies verlenen aan de verschillende entiteiten omtrent de boekhoudkundige procedures

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de entiteiten binnen de organisatie

schriftelijke vragen, mondelinge vragen, boekhoudkundige gegevens

puur informeel, per brief, e-mail, informatieprogramma

wekelijks

IF, controleur des vastleggingen, Rekenhof

schriftelijke vragen, mondelinge vragen, schriftelijke adviezen, mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), betalingsgoedkeuring

puur informeel, per brief, e-mail, formeel akkoord, per omzendbrief, onder de vorm van een voorstel van wet, KB, MB, ...

wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de entiteiten binnen de organisatie

mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...)

puur informeel, per brief, e-mail, persoonlijk contact

maandelijks

IF, controleur des vastleggingen, Rekenhof

schriftelijke vragen, mondelinge vragen, goedkeuringsaanvraag

puur informeel, per brief, e-mail, in de vorm van een dossier

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

verantwoordelijke boekhouding

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • goedkeuring van betalingen tot een door het management vastgelegd bedrag (zeer variabel)
 • de eigen werkorganisatie
 • oplossingen voor de door de medewerkers gesignaleerde problemen
 • behandeling van complexe dossiers

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • goedkeuring van betalingen bover het vastgelegde bedrag
 • afwijkingen van vastgelegde procedures

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de boekhoudkundige principes en regels

 

Welke vernieuwingen
 • verbetering van de werkorganisatie binnen de afdeling

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • eigen inzichten

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.