Afdrukken

Attaché A2 beheerscontrole (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB003

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Invoeren en verbeteren van beheersinstrumenten (boordtabellen, rapportering over het beheer, analystische boekhouding)

teneinde

het management te ondersteunen bij beheersbeslissingen.

 

Analyseren van de sleutelprocessen van de organisatie en identificeren van de daaraan verbonden risico's

teneinde

verbeteringsvoorstellen te formuleren en de risico’s onder controle te houden.

 

Resultaatgebieden
Als
specialist
  invoeren en beheren van een geïntegreerd beheerscontrolesysteem en instaan voor de goede werking van de beheersinstrumenten op basis van de eigen expertise

teneinde

  de beheerscontrole van alle processen binnen de organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen

 

Voorbeelden van taken
 • permanent opvolgen van de werking en het gebruik van het beheerssysteem
 • instaan voor de invoering en het beheer van de beheersinstrumenten
 • instaan voor de coherentie tussen de controleparameters en de meetwijzen van de bestaande beheerssystemen
 • kritisch analyseren van het nut en de efficiëntie van de beheersinstrumenten en de gemeten parameters
 • verbeteren van de beheersinstrumenten

 

Als
analist
  analyseren van de processen van de organisatie en formuleren van verbeteringsvoorstellen

teneinde

  het management te voorzien van de nodige beheersinformatie om de essentiële processen te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • beschrijven van de sleutelprocessen
 • analyseren van de processen
 • identificeren van de kritieke fases van de processen
 • formuleren van aanbevelingen aan de deskundige en/of de chef
 • implementeren van de verbeteringsvoorstellen

 

Als
intern controleur
  identificeren van de risico's die verbonden zijn aan de processen en uitvoeren van verbeteringsacties

teneinde

  de risico's van de organisatie te beheren en te zorgen dat ze onder controle zijn

 

Voorbeelden van taken
 • controleren of de entiteiten de financiële en administratieve procedures volgen
 • vragen van bijkomende informatie
 • opsporen van anomalieën en instaan voor de gepaste acties
 • rapporteren van anomalieën in een gedetailleerd verslag of contact opnemen met de betrokken instanties
 • uitvoeren van corrigerende acties

 

Als
intern raadgever/adviseur
  aanleveren van de nodige gegevens aan en informeren van de hiërarchische meerderen en het management over mogelijke risico’s

teneinde

  ondersteuning te bieden bij het verwezenlijken van een optimaal financieel beheer

 

Voorbeelden van taken
 • de nodige informatie aanleveren over het financieel verkeer, de daarbij betrokken procedures en de controle op het financieel verkeer
 • informeren van de hiërarchische meerderen en het management over de risico's inzake het beheer van de boekhoudkundige en budgettaire processen met een impact op de organisatie
 • aanleveren van de nodige cijfergegevens

 

Als
projectmedewerker
  meewerken aan projecten inzake de implementatie van nieuwe beheersinstrumenten binnen de organisatie of aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande systemen

teneinde

  een coherente opvolging toe te laten van de verschillende beheersparameters binnen de ganse organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • mee opstellen van het benaderingsplan
 • instaan voor een deel van het project en/of bepaalde taken
 • opvolgen van de kalender en de (tussentijdse) resultaten
 • voorstellen van verbeteringen

 

Als
coach
  adviseren van de teamleden en de nieuwe medewerkers begeleiden

teneinde

  hen de risico's binnen de organisatie te leren identificeren en beheren en de controles correct en nauwgezet te leren uitvoeren

 

Voorbeelden van taken
 • begeleiden, ondersteunen en stimuleren van de nieuwe medewerkers
 • constructieve feedback geven m.b.t. de methodologie
 • advies geven m.b.t. het technisch karakter
 • doorgeven van de eigen kennis van de materie, de wetgeving, de reglementering en de werkmethodes en -processen
 • voorstellen van oplossingen voor problemen

 

Als
kennisbeheerder
  opzoeken en bestuderen (bij andere organisaties) van bestaande beheerscontrolesystemen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen

teneinde

  de kennis inzake de materie van zowel de functiehouder als de dienst te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan conferenties en vergaderingen
 • deelnemen aan informatiesessies in samenwerking met andere organisaties
 • deelnemen aan overleg binnen het technische of reglementaire expertisedomein met externe of privé-organen
 • raadplegen van gespecialiseerde brochures

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

medewerkers

cijfers, suggesties

schriftelijk, mondeling

dagelijks

management

cijfers, suggesties

schriftelijk, mondeling

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

vergadering, verslagen

wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

medewerkers

cijfers, suggesties

schriftelijk, mondeling

dagelijks

management

cijfers, suggesties

schriftelijk, mondeling

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke antwoorden

vergadering, verslagen, nota's

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het hoofd beheerscontrole

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de eigen werkorganisatie
 • verstrekken van advies, formuleren van verbeteringsvoorstellen
 • controleren van de processen op vraag van de hiërarchische meerdere
 • interne en externe contacten
 • beheer van complexere taken

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • deelname aan opleidingen
 • de inhoud van rapporten voor het management

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • reglementering inzake interne controle
 • wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • reglementering inzake begroting en boekhouding

 

Welke vernieuwingen
 • verbeteringsvoorstellen voor beheersinstrumenten
 • verbetering van de bestaande systemen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • eigen kennis

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.