Afdrukken

Adviseur beheerscontrole (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB004

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Ontwikkelen, implementeren en beheren van een geïntegreerd systeem voor beheerscontrole

teneinde

de (financiële / economische) beheerscontrole van alle processen in de overheidsorganisatie mogelijk te maken.

 

Aanleveren van financiële informatie en adviezen aan het management

teneinde

het management toe te laten de werking van de overheidsinstelling op financieel vlak te evalueren en beslissingen te nemen voor de optimalisering van processen en werkingskosten.

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  evalueren en bijsturen van de bestaande instrumenten voor beheerscontrole en ontwikkelen van nieuwe instrumenten (boordtabellen, risicoanalyse, enz.)

teneinde

  de overheidsinstelling via aangepaste instrumenten voor beheerscontrole in staat te stellen tal van (kwantitatieve) parameters op te volgen en de kostenbeheersing te verbeteren

 

Voorbeelden van taken
 • het management en de entiteiten bevragen omtrent de opties en prioriteiten
 • nagaan van de aanwezigheid, de werking en de resultaten van de bestaande beheerssystemen
 • consistentie creëren in de parameters en de meetwijzen van de bestaande beheerssystemen
 • uitwerken en parametreren van nieuwe beheersinstrumenten gebaseerd op gekende systemen (balanced scorecards, analytische boekhouding, …), vaak ondersteund door externe consultants
 • opmaken van een rapport/dossier als voorstel voor het management

 

Als
projectleider
  implementeren van nieuwe beheersinstrumenten (bv. FEDCOM, prestatiebudget, analytische boekhouding, balanced scorecards, systeem voor interne controle,...) in de overheidsinstelling, of aanbrengen van structurele verbeteringen aan de bestaande systemen

teneinde

  een coherente opvolging van diverse beheersparameters over de ganse overheidsinstelling mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van een plan van aanpak (doelstelling, stappen, meetpunten, tijdsplanning, de nodige middelen in termen van geld, tijd en mensen)
 • dit plan van aanpak verdedigen bij het management
 • coördineren, faciliteren en stimuleren van het projectteam, bestaande uit mensen uit de diverse betrokken diensten en eventueel consultants
 • opvolgen van de tijdsplanning en de (tussentijdse) resultaten, alsook bijsturen van de planning en/of werkwijze wanneer nodig
 • periodiek rapporteren over de werkzaamheden en de resultaten aan het management

 

Als
systeembeheerder
  permanent opvolgen van de werking en het gebruik van het beheerssysteem

teneinde

  ervoor te zorgen dat het beheerssysteem optimaal functioneert en de gevraagde beheersparameters volgens de afspraken worden aangeleverd

 

Voorbeelden van taken
 • periodiek controleren van het aanleveren van gegevens, en op de verzamelwijze van deze gegevens (eventueel ter plaatse)
 • kritische evaluatie van de bruikbaarheid, de effectiviteit en de geschiktheid van de beheersinstrumenten en de gemeten parameters

 

Als
analist
  verzamelen, verwerken en rapporteren van alle beheersparameters

teneinde

  het management te voorzien van de nodige beheersinformatie om de kernprocessen te optimaliseren en een betere kostenbeheersing te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de gemeten parameters, met aandacht voor het realiteitsgehalte ervan
 • detecteren van anomalieën, trends,... inzake kostenstructuren en andere beheersmatige gegevens
 • formuleren van praktische aanbevelingen ter optimalisering van de beheersprocessen
 • rapporteren van bevindingen en aanbevelingen aan het management

 

Als
beleidsadviseur
  adviseren van het centrale en decentrale management inzake beheerscontrole

teneinde

  ondersteuning te bieden bij het verzamelen en aanwenden van de beheersinformatie

 

Voorbeelden van taken
 • het directiecomité adviseren omtrent de mogelijkheid tot en het nut van het opvolgen van bepaalde beheersgegevens
 • de verschillende entiteiten (directeurs-generaal, diensthoofden, projectverantwoordelijken,...) adviseren bij de implementatie en het gebruik van een beheerssysteem

 

Als
kennisbeheerder
  opzoeken en onderzoeken van (bij andere overheden) bestaande systemen voor beheerscontrole

teneinde

  de eigen kennis van systemen te kunnen aanwenden bij de ontwikkeling van een beheerssysteem

 

Voorbeelden van taken
 • benchmarken
 • raadplegen van vakliteratuur
 • contacten uitbouwen met andere overheden

 

Als
vertegenwoordiger
  uitdragen van de visie op beheerscontrole als verbeterinstrument

teneinde

  een draagvlak te creëren voor beheerscontrole en tot een zinvolle gegevensopvolging te komen

 

Voorbeelden van taken
 • houden van workshops in de entiteiten, met het management en/of de gegevensverzamelaars
 • aanleveren van schriftelijke en mondelinge informatie over het eigen of andere beheerssystemen aan het management en de gebruikers
 • deelnemen aan werkgroepen binnen en buiten de overheidsinstelling rond beheerscontrole en verbeterprojecten

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur van de stafdienst Budget en beheerscontrole of hoofd beheerscontrole

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.