Afdrukken

Attaché begroting (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBB001

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Onder begeleiding van de specialist begrotingsadvies of de specialist macrobudgetten het analyseren, ondersteunen, begeleiden en organiseren van B&B-processen (budget en beheerscontrole) binnen de federale overheid

teneinde

de klanten in staat te stellen, conform het door de regering opgestelde begrotingsbeleid, een optimale en consistente toepassing van dit begrotingsbeleid in alle overheidsorganisaties te garanderen.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  samen met de verantwoordelijke specialist begrotingsadvies instaan voor het doelmatig en gestructureerd integraal beheer en de opvolging van zowel de voorbereiding, de opmaak en de uitvoering van de begroting, als de controle ervan

teneinde

  bij te dragen tot de kwaliteitsvolle en tijdige opmaak van de begrotingsontwerpen en tot een gerichte adviesverlening en rapportage ten behoeve van de minister van Begroting

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de conclaafbesprekingen/beslissingen en van de parlementaire fase van de begrotingscyclus
 • behandelen van voorstellen tot administratieve aanpassing van begrotingskredieten (herverdelingen van basisallocaties, verhoging van plafonds van organieke begrotingsfondsen,...), alsook mee opvolgen (monitoring) van de uitvoering van de begroting
 • mee opstellen, onderhandelen en opvolgen van de beheerscontracten met de instellingen van openbaar nut en overheidsbedrijven
 • meewerken aan de uitbouw van een centraal kenniscentrum (principedossiers) en deelnemen aan de onderhandelingen van diverse sectorcomités en van het schatkistcomité
 • waken over de doelmatigheid van de voorgelegde dossiers in het kader van de administratieve en begrotingscontrole (toepassing KB 16/11/1994), met inbegrip van de dossiers die ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd

 

Als
controleur
  controle uitoefenen op de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en op de toepassing van de geldende procedures en normen, inzonderheid toezien op de naleving van beheersovereenkomsten

teneinde

  een correcte aanrekening van de begrotingsuitgaven te verzekeren binnen de opgelegde limieten.

 

Voorbeelden van taken
 • onderzoeken of in de voorgelegde dossiers de ter zake geldende regels en procedures nageleefd worden
 • formuleren van opmerkingen, signaleren van anomalieën in voorkomend geval, ze eventueel bespreken met de verantwoordelijken van de betrokken organisatie en suggereren of formuleren van oplossingen
 • controleren of er voldoende kredieten beschikbaar zijn om kredietoverschrijdingen te voorkomen
 • na een volledige controle van de vastleggingsdossiers, deze viseren en invoeren in het gegevensbestand van de Thesaurie
 • permanent controleren en opvolgen van de evolutie van de uitgavenverrichtingen en er op die wijze over waken dat de opgelegde limieten gerespecteerd worden (monitoring)

 

Als
vertegenwoordiger
  de organisatie en de minister van Begroting vertegenwoordigen op diverse platformen en fora

teneinde

  de begrotingsdoelstellingen en -normen, nieuwe begrotingstechnieken, beheerscontrole en interne controle te verduidelijken en informatie over het begrotingsbeleid over te brengen naar derden.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan vergaderingen m.b.t. de opmaak en de uitvoering van de begroting: vergaderingen van de begrotingscel van de andere overheidsorganisaties, de technische bilaterale vergaderingen, bepaalde postbilaterale vergaderingen met vertegenwoordigers van een betrokken organisatie en zijn beleidscel en de beleidscel Begroting
 • deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen in andere overheidsorganisaties, al dan niet samen met de beleidscel Begroting, om een oplossing uit te werken voor bepaalde begrotingsaangelegenheden
 • deelnemen aan de onderhandelingen van diverse comités en overlegfora: comité B, sectorcomités
 • deelnemen als vertegenwoordiger van de overheidsorganisaties of de minister van Begroting aan vergaderingen van verschillende gespecialiseerde werkgroepen
 • voorbereiden van presentaties inzake openbare financiën en het begrotingsbeleid

 

Als
projectmedewerker
  het uitvoeren van deeltaken binnen een B&B-project en het leiden van kleine (deel)projecten

teneinde

  de projectdoelstellingen binnen de vooropgestelde termijnen mee te helpen bereiken.

 

Voorbeelden van taken
 • Meewerken aan de planning van het project
 • verlenen van advies bij operationele problemen
 • plannen van de acties
 • Communiceren omtrent de voortgang van het project met de projectmedewerkers en de projectleider
 • Het evalueren van de uitgevoerde acties

 

Als
deskundige openbare financiën
  samen met de specialist macrobudgetten een onderdeel van het begrotingsbeleid opvolgen

teneinde

  de beslissingen van de federale regering en de minister van Begroting inzake het begrotingsbeleid voor te bereiden en de uitvoering te ondersteunen.

 

Voorbeelden van taken
 • assisteren bij de uitwerking en het beheer van modules voor meerjarenramingen voor de belangrijkste stromen van de overheidsfinanciën
 • opvolgen van en rapporteren over het begrotingsbeleid van de verschillende deelsectoren van de overheid
 • samenbrengen en controleren van de consistentie van de verschillende stromen (ontvangsten en uitgaven) in een schema dat toelaat de budgettaire ruimte te bepalen
 • opvolgen van en periodiek rapporteren over de uitvoering van de begroting van de verschillende deelsectoren van de overheid
 • formuleren van adviezen inzake het budgettair beleid, onder meer rekening houdend met de aanbevelingen van nationale en internationale instellingen

 

Als
kennisbeheerder
  het continu op peil houden en verbeteren van de competenties inzake B&B-processen

teneinde

  de expertise van de dienst te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen.

 

Voorbeelden van taken
 • raadplegen van vakliteratuur, benchmarking
 • intervisies organiseren binnen de dienst
 • volgen van opleidingen
 • opzoeken van goede praktijken

 

Als
opsteller (redacteur)
  samen met de specialist macrobudgetten, het opstellen van (officiële) teksten inzake het begrotingsbeleid

teneinde

  al dan niet in opdracht van de beleidscel, publicaties te verzorgen in verband met het begrotingsbeleid.

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van ontwerpteksten over het begrotingsbeleid bedoeld voor nationale en internationale officiële instellingen
 • helpen bij de coördinatie tussen verschillende diensten om in samenwerking met elkaar teksten te realiseren
 • voorbereiden van teksten over het begrotingsbeleid bestemd voor een ruimer publiek
 • meewerken aan het leveren van de inhoud van een deel van de website van de FOD BOSA

 

Als
macro-economist
  opvolgen van de conjunctuurevolutie en de impact ervan op de begroting

teneinde

  het begrotingsbeleid te kaderen binnen de ruimere macro-economische context.

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen en evalueren van de conjunctuurvoorspellingen van nationale en internationale instellingen
 • adviseren van de beleidscel van de minister van Begroting over de pertinentie van de bij de opmaak van de begroting gehanteerde macro-economische parameters
 • uitvoeren van specifieke analyses

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de expert begrotingsadvies, de expert macrobudgetten

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.