Afdrukken

Attaché psycholoog (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBV002

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Begeleiders

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het uitvoeren van persoonlijkheidsonderzoek

teneinde

professioneel advies te kunnen geven in functie van de doelstellingen van de aanwervende overheid.

 

Het uitvoeren van een crisisinterventie ten aanzien van het personeel en/of cliënten eigen aan de aanwervende overheid

teneinde

de eventuele overdracht van cliënten eigen aan de aanwervende overheid en/of personeel aan externe diensten voor verdere begeleiding te kunnen voorbereiden en te overbruggen.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige
  het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek

teneinde

  bij te dragen tot het multidisciplinair advies m.b.t. de doelstellingen van de aanwervende overheid.

 

Voorbeelden van taken
 • het uitvoeren van een persoonlijkheidsonderzoek
 • het bestuderen van andere bronnen met relevante anamnestische en psychodiagnostische informatie
 • meewerken aan de uitwerking en opvolging van het begeleidingsplan en het formuleren van adviezen met betrekking tot de doelstellingen van de aanwervende overheid
 • deelnemen aan het multidisciplinair overleg m.b.t. deze materie

 

Als
specialist
  het uitvoeren van een crisisinterventie

teneinde

  de gevolgen van een acuut trauma te kunnen verminderen en desgevallend een verdere begeleiding/behandeling te kunnen voorbereiden.

 

Voorbeelden van taken
 • het opvangen van cliënten eigen aan de aanwervende overheid/personeelsleden naar aanleiding van acute traumatische gebeurtenissen
 • het doorverwijzen van deze personen naar diensten die (kunnen) instaan voor de verdere begeleiding/behandeling
 • deelnemen aan het intern overleg met betrekking tot de structuren die voorzien zijn voor de opvang van personen met posttraumatische stress

 

Als
intern raadgever/adviseur
  het adviseren van de hiërarchie m.b.t. de psychosociale problematiek die zich binnen de cliëntenpopulatie/personeel van de aanwervende overheid voordoet

teneinde

  de hiërarchie toe te laten haar algemeen beleid, en dat inzake de organisatie van de psychosociale dienst in het bijzonder, bij te sturen.

 

Voorbeelden van taken
 • op de hoogte blijven van informatie in de wetenschappelijke literatuur en deze informatie actualiseren
 • Woordvoerder zijn van wat empirisch vastgesteld wordt naar aanleiding van het uitvoeren van de dagelijkse taken zowel met betrekking het personeel als mbt de cliëntenpopulatie
 • deelnemen aan interne multidisciplinaire overlegplatformen m.b.t. specifieke thema's

 

Als
kennisbeheerder
  het opvolgen van de wetenschappelijke evoluties inzake psychologie, klinische psychodiagnostiek en therapeutische behandelingsmogelijkheden van cliënten/personeel eigen aan de aanwervende overheid

teneinde

  het wetenschappelijk gefundeerde peil van de eigen methoden te bewaren en de eigen taken optimaal te vervullen.

 

Voorbeelden van taken
 • deskresearch verrichten inzake psychodiagnostische technieken en opstellen van publicaties ten behoeve van experten binnen dezelfde materie
 • deelnemen aan congressen, seminaries, opleidingen, studiedagen en conferenties en instaan voor de informatiedoorstroming ervan binnen de dienst, afdeling of zelfs daarbuiten
 • doornemen van vakliteratuur om op de hoogte te blijven van de evoluties in de sector en kennis, documentatie en de door de dienst voorgeschreven standaarddocumenten beheren en toegankelijk maken door deze in de voorgeschreven vorm mede te delen en te benutten
 • contacten onderhouden met de academische wereld
 • expertise delen en overbrengen naar de collega's, stagiaires en het management door onder andere het geven van trainingen, begeleiden van stages voor statutaire ambtenaren

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur of de algemeen leidinggevende van de aanwervende overheid

en de inhoudelijk bevoegde directeur/leidinggevende (inzake psychodiagnostische methodologie)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.