Afdrukken

Economisch controleur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBEC001

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Enquêtes uitvoeren, verslagen opmaken, overtredingen identificeren, raad en advies geven

teneinde

de strikte naleving van de ingewikkelde economische wetgevingen of reglementeringen te controleren.

 

Resultaatgebieden
Als
controleur
  inspectiebezoeken aan economische actoren brengen

teneinde

  na te gaan of de wetten worden toegepast en om de nodige maatregelen te treffen bij overtredingen.

 

Voorbeelden van taken
 • Plannen, organiseren en coördineren van de controles in samenwerking met andere diensten
 • Controles snel en accuraat uitvoeren: verslagen opmaken van inbreuken of tekortkomingen, monsters nemen,…
 • De betrokken personen identificeren, hen verhoren, hen confronteren met de wetgeving, bijstand van de politie vragen, zich voorbereiden op gevaarlijke situaties,…
 • Documenten eisen en interpreteren, verslagen opmaken
 • De situatie gadeslaan, interpreteren en conclusies trekken met als doel te waarschuwen, bemiddelen, verbaliseren.

 

Als
dossierbeheerder
  bestaande en nieuwe dossiers onderzoeken

teneinde

  over alle nodige informatie te beschikken ter voorbereiding van het inspectiebezoek zodat het efficiënt en relevant is.

 

Voorbeelden van taken
 • Kennis nemen van, begrijpen en interpreteren van onderzoeken
 • Documentatie verzamelen, procedures en bronnen nagaan,…

 

Als
adviseur
  adviezen formuleren en raad geven

teneinde

  te verzekeren dat de wetten op het terrein beter worden nageleefd.

 

Voorbeelden van taken
 • Mondeling en schriftelijk informeren, uitleg en raad geven over de uitgeoefende activiteiten en over sommige economische reglementeringen en wetgevingen
 • Zijn kennis van de wetgeving voortdurend ontwikkelen en de gevraagde informatie opzoeken

 

Als
administratief medewerker
  zorgen voor de administratieve behandeling van de dossiers

teneinde

  de inspectiebezoeken te motiveren en te documenteren zodat de dossiers efficiënt kunnen worden afgehandeld.

 

Voorbeelden van taken
 • Processen-verbaal opmaken
 • Onderzoeksverslagen schrijven
 • Administratieve informatie bijhouden,…

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

De inspecteur-directeur van de directie

Richtlijnen, voorschriften, instructies.

Nota’s, e-mails, telefoongesprekken, mondelinge communicatie.

dagelijks

De inspecteur tijdens onderzoeken

Informatie voor het dagelijks beheer van dossiers/onderzoeken

Nota’s, e-mails, telefoongesprekken, mondelinge communicatie.

dagelijks

Particulieren en ondernemingen

Klachten, vaststellingen tijdens onderzoeken/controles

Brieven, telefoongesprekken, rechtstreekse contacten en visuele herkenningen

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

De inspecteur-directeur van de directie

Advies, raad, onderzoeksverslagen, processen-verbaal

Nota’s, fax, e-mails, telefoongesprekken, mondelinge communicatie.

dagelijks

De inspecteur

Advies, raad, onderzoeksverslagen, processen-verbaal

Nota’s, fax, e-mails, telefoongesprekken, mondelinge communicatie.

dagelijks

Particulieren en ondernemingen

Advies, processen-verbaal, vaststellingen van overtredingen

Brieven, telefoongesprekken, rechtstreekse contacten

dagelijks

Procureurs des Konings

Onderzoeksverslagen, processen-verbaal

Brieven en officiële post

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De inspecteur (teamverantwoordelijke) en de inspecteur-directeur van de Regionale Directie

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De dagelijkse organisatie en planning van zijn taken (bv. op verplaatsing gaan en huiszoekingen plannen).

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Alles wat afwijkt van de gewone procedures en specifieke richtlijnen. Het activiteitenprogramma en elke briefuitwisseling buiten de Regionale Directie.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Economische wetgevingen en reglementeringen

 

Welke vernieuwingen
 • Voorstellen formuleren aan de inspecteur-directeur of de inspecteur om de organisatie van het werk te verbeteren
 • Voorstellen doen via de hiërarchische weg om de wetgeving toe te passen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Via suggesties aan de inspecteur-directeur

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.