Afdrukken

Controleur eerste lijn - douane en accijnzen (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBFI001

Niveau: C

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Toezicht houden op en controleren van de naleving van de nationale, Europese en internationale wetgeving inzake douane en accijnzen en vaststellen van inbreuken, zowel in het binnenland als aan de buitengrenzen (havens en luchthavens)

teneinde

bij te dragen aan het behartigen van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane – en accijnsgoederen.

 

Resultaatgebieden
Als
controleur
  uitvoeren van controleopdrachten op de toepassing van de reglementering inzake internationale handel en de juiste inning van de belasting op goederen in het kader van de functies “stoppen”, “bewaken”, “heffen” en “innen”

teneinde

  een correcte toepassing van de reglementering inzake het internationaal goederenverkeer na te streven

 

Voorbeelden van taken
 • Controleren van koerierdiensten
 • Controleren van postpakketten
 • Het uitvoeren van boekhoudkundige controles
 • Nagaan of de gegevens van de aangiften overeenstemmen met de administratie van de klant, met de productie, de voorraad en de reële transacties

 

Als
controleur
  misdrijven of fraude opsporen in samenwerking met andere diensten

teneinde

  niet-reglementaire toestanden te regulariseren of hiertegen bestraffend op te treden.

 

Voorbeelden van taken
 • Preventief optreden om de risico’s te minimaliseren
 • Verhoren afnemen, identiteitsbewijzen opvragen, bijstand politie vragen,..
 • Documenten opvragen en interpreteren
 • Beslissingen nemen over de te nemen acties: PV, waarschuwing, regularisatie

 

Als
toezichter/bewaker
  uitvoeren van controles op verschillende plaatsen en diverse tijdstippen

teneinde

  de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in haar strijd tegen fraude en de bescherming van de maatschappij bij te staan door middel van een continue dienstverlening

 

Voorbeelden van taken
 • Assistentie verlenen bij verificaties
 • Radiologisch doorlichten van ladingen met scanners
 • Controle van bagage, containers en douanedocumenten

 

Als
administratief medewerker en contactpersoon
  De controlediensten administratief ondersteunen

teneinde

  de eigenlijke controles op een goed voorbereide manier te laten verlopen

 

Voorbeelden van taken
 • Opstellen van PV’s, rapporten, onderzoeksverslagen, …
 • Geïnformatiseerde opdrachten uitvoeren
 • Het (telefonisch) onthaal verzorgen en algemene inlichtingen verstrekken

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Dienstchef

Gevraagde inlichtingen, Opdrachten

Schriftelijk/elektronisch/mondeling

dagelijks

Declaranten

Aangiften/gevraagde inlichtingen

Schriftelijk/elektronisch/mondeling

dagelijks

Reizigers

Aangiften/gevraagde inlichtingen

Schriftelijk/elektronisch/mondeling

Wekelijks

Bedrijven

Aangiften/gevraagde inlichtingen

Schriftelijk/elektronisch/mondeling

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Declaranten

Inlichtingen omtrent te volgen procedures/vaststellingen

Mondeling/schriftelijk/elektronisch

dagelijks

Reizigers

Inlichtingen omtrent te volgen procedures/vaststellingen

Mondeling/schriftelijk

dagelijks

Collega’s

Vaststellingen/rapporten

Mondeling/schriftelijk/elektronisch

dagelijks

Bedrijven

Inlichtingen omtrent te volgen procedures/vaststellingen

Schriftelijk/elektronisch

dagelijks

Dienstchef

Vaststellingen/rapporten

Mondeling/schriftelijk/elektronisch

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Niveau B, A1 (DFI355) of A2 (DFI354)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Het al dan niet overgaan tot bepaalde controles
 • Bepaalde maatregelen bij vaststellingen, afhankelijk van de aard van de maatregel en de ernst van de vaststelling, zoals bijvoorbeeld overgaan tot inbeslagname, opleggen van boetes, weigeren van documenten, …

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Afwijkingen van de procedures en richtlijnen
 • Wijzigen/opgeven van de opdracht

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Nationale, Europese en internationale regelgeving met betrekking tot douane & accijnzen.

 

Welke vernieuwingen
 • Voorstellen formuleren met betrekking tot het creëren, verbeteren van werkmethodes, controlemodellen
 • bijdragen tot de nieuwe klantgerichte benadering van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen gebaseerd op "vertrouwen"

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • /

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.