Afdrukken

Dossierbeheerder invordering (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBFI003

Niveau: B

Functiefamilie : Dossierbeheerders

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Analyseren, uitvoeren en opvolgen van eenvoudige tot gematigd complexe invorderingsdossiers van belastingplichtigen bij gebrek aan betaling

teneinde

bij te dragen aan de efficiënte, snelle en doeltreffende afhandeling van deze dossiers.

 

Resultaatgebieden
Als
informatiebeheerder
  voor de dossiers die als minder complex worden beschouwd, de inlichtingen analyseren over de solvabiliteit van de belastingplichtigen die in gebreke van betaling zijn gebleven

teneinde

  een geschikte invorderingsacties te ondernemen noodzakelijk voor de afwerking van deze dossiers binnen de meest optimale termijnen

 

Voorbeelden van taken
 • het dossier analyseren
 • solvabiliteitstoestand beoordelen
 • informatie bij verschillende bronnen verzamelen

 

Als
dossierbeheerder
  de meeste geschikte invorderingsacties ondernemen en de opvolging van de dossiers uitvoeren

teneinde

  deze dossiers in de meeste geschikte tijd te beëindigen

 

Voorbeelden van taken
 • een afbetalingsplan toekennen
 • loonbeslag leggen
 • bevelschriften opstellen bestemd voor de gerechtsdeurwaarder met het oog op tenuitvoerleggingen

 

Als
adviseur
  opstellen, na elke mogelijkheid van invordering te hebben uitgeput, van een rapport dat de totale of beperkte insolvabiliteit van de belastingschuldige vaststelt

teneinde

  de bevoegde gewestelijk directeur alle nodige elementen ter beschikking te stellen om hem/haar in staat te stellen in voorkomend geval een beslissing van voorlopige seponering van een dossier te nemen

 

Voorbeelden van taken
 • alle bewijsstukken (akte van de deurwaarder, attest van de curator,...) verzamelen in een dossier
 • een gemotiveerde nota opstellen die de voorlopige seponering van het dossier voorstelt
 • zich vergewissen van de insolvabiliteit van de schuldenaar

 

Als
dossierbeheerder
  ontvangen en analyseren van de klachten, verzoeken en interventies van de belastingplichtigen of van derden (advocaten, notaris, bemiddelaar, enz.) inzake belastinginning en invordering, zoals klacht voor overmatige kosten voor rechtsvervolging, aanvraag tot vrijstelling van de nalatigheidsinteresten of tussenkomst voor het bekomen van een afbetalingsplan

teneinde

  zich ervan te verzekeren dat de rechten van de partijen gerespecteerd werden door de overheid gedurende heel de procedure van belastinginning of van invordering

 

Voorbeelden van taken
 • de post in ontvangst nemen of de aanklager opvangen die gestuurd werd door de front office
 • het dossier samenstellen
 • de rechtmatigheid van de klacht onderzoeken

 

Als
redacteur
  opstellen van ontwerpen van besluit wat betreft verzoeken en interventies en van oplossingen wat betreft klachten overeenkomstig de wetgeving en/of reglementering die van kracht is

teneinde

  de ontvanger of Gewestelijk directeur in staat te stellen om een beslissing te nemen wat betreft het verzoek of de interventie, of om het geschil definitief op te lossen op administratief niveau

 

Voorbeelden van taken
 • de wetgeving onderzoeken
 • ontwerpen van oplossingen opstellen op basis van elementen uit het dossier
 • het dossier aan de betreffende dienst overdragen (reglementaire ontvanger of bemiddelaar)

 

Als
adviseur
  overbrengen van de beslissingen die genomen werden door de ontvanger/Gewestelijk directeur aan de aanklager en aan de betrokken diensten ( innings- en/of invorderingscentrum)

teneinde

  hen op de hoogte te houden van de beslissing die bemiddeld werd voor uitvoering

 

Voorbeelden van taken
 • update van het bestand van klachten en interventies
 • het opsturen van de beslissingen aan de belastingplichtigen
 • het opsturen van de beslissingen aan de inningscentrum

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Particulier/burger

Schriftelijke/mondelinge vragen, fiscale informatie

Als dossier, persoonlijke contacten, brieven, e-mails

Ad hoc

Lijnmanagement

Alle types informatie

Alle vormen

Dagelijks

Collega’s

Alle types informatie

Alle vormen

Dagelijks

Juridische instanties

Schriftelijke vragen, advies, beslissingen

Als dossier

Ad hoc

Organisaties / ondernemingen

Schriftelijke, vragen, fiscale informatie

Als dossier

Ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Particulier/burger

Schriftelijke/mondelinge vragen, advies, beslissingen

Als dossier, persoonlijke contacten, brieven, e-mails

Ad hoc

Lijnmanagement

Alle types informatie

Alle vormen

Dagelijks

Collega’s

Alle typen informatie

Alle vormen

Dagelijks

Juridische instanties

Schriftelijke vragen, advies, beslissingen

Als dossier

Ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Adviseur invordering – Ontvanger (DFI323)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • voorstellen doen in het kader van de klantentevredenheid
 • opzoekingen van verschillende informatie organiseren
 • een solvabiliteitsonderzoek doen
 • de voorlopige seponering van een dossier voorstellen
 • opstellen van een beslissing inzake een aanvraag tot vrijstelling van nalatigheidsinteresten, vervolgingskosten,…
 • rechtsvervolging uitvoeren

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het aanpassen van de werkmethode(s)
 • het overbrengen van de beslissing inzake een aanvraag tot vrijstelling van de nalatigheidsinteresten, vervolgingskosten, enz. aan de belanghebbende diensten

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Geldende fiscale richtlijnen, procedures en reglementering inzake invordering

 

Welke vernieuwingen
 • Verbeteringen voorstellen op het niveau van de invorderingsaanpak van het soort dossiers dat behandeld werd op basis van de ervaring van de betrokkene

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Bepaling en uitvoering van operationele objectieven van een team

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.