Afdrukken

Fiscale onderzoeker (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBFI004

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Analyseren en onderzoeken (inbegrepen bezoeken ter plaatse) van het strikt naleven van de reglementering inzake fiscale dossiers of zaken, vaststellen of onderzoeken van inbreuken en aanwijzingen van fraude

teneinde

de inbreuken te regulariseren en te bestraffen (taxaties, beslissingen, rechtzettingen, enz.).

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  opzoeken, nakijken, analyseren van alle gegevens betreffende een fiscaal dossier of zaak

teneinde

  een globaal en volledig beeld van het dossier te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • Het vergelijken van gegevens voortkomende uit indirecte bronnen (sociale zekerheid, juridische bronnen, enz.)
 • Het onderzoeken van boekhoudkundige aangiften
 • Het uitvoeren van opzoekingen in databanken

 

Als
onderzoeker
  beoordelen van geanalyseerde gegevens op basis van de reglementering en hieruit conclusies trekken

teneinde

  de conclusie over te maken voor een latere behandeling door de bevoegde instantie

 

Voorbeelden van taken
 • Het aanvragen van onderzoeken
 • Het opstellen van conclusies ingevolge de analyse van een dossier/een zaak
 • Het voorstellen van acties (rechtzetting, opvolging, …)

 

Als
communicator
  aanleveren van adviezen en conclusies inzake de rechtzetting en de aanpak van een aantal probleemstellingen, zowel aan zijn/haar collega’s als aan interne en externe diensten

teneinde

  de collega’s en de andere diensten te ondersteunen door zijn kennis en zijn ervaring te delen, en het interdisciplinair karakter in de behandeling van dossiers/zaken te bevorderen

 

Voorbeelden van taken
 • Het ter beschikking stellen van zijn conclusies en zijn benaderingswijze bij het afsluiten van een zaak
 • Het delen van zijn contactpunten en zijn relatienetwerk bij specifieke vragen van zijn collega’s
 • Het op proactieve wijze mededelen van voor zijn collega’s nuttige gegevens of informatie

 

Als
gegevensbeheerder
  organiseren en structureren van verzamelde en opgemaakte gegevens

teneinde

  een optimaal gebruik toe te laten zowel voor anderen als voor hem/haar zelf

 

Voorbeelden van taken
 • Het organiseren van de in het dossier verzamelde gegevens van de belastingplichtigen
 • Het ter beschikking stellen van de opgemaakte gegevens (verslagen, advies, conclusies) met het oog op het coderen in de databanken
 • Het analyseren en nakijken van de geloofwaardigheid, de gegrondheid en de samenhang van de informatie

 

Als
contactpersoon
  geven van inlichtingen en beantwoorden van vragen of klachten van de burgers inzake het onderzoek

teneinde

  hen inzake de analyse een volledige informatie te bezorgen of een antwoord voor te stellen op hun vraag of klacht.

 

Voorbeelden van taken
 • Het geven van aanvullende gegevens over het doel en de methode van de test, de maatregel of de controle
 • Het beantwoorden van vragen van particulieren en burgers
 • Het verstrekken van fiscale informatie aan burgers
 • Het verstrekken van fiscale informatie aan ondernemingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Teamchef, Directeur, Gewestelijk directeur naargelang de cel waar de functie wordt uitgeoefend

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.