Afdrukken

Fiscale onderzoeker (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBFI004

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Analyseren en onderzoeken (inbegrepen bezoeken ter plaatse) van het strikt naleven van de reglementering inzake fiscale dossiers of zaken, vaststellen of onderzoeken van inbreuken en aanwijzingen van fraude

teneinde

de inbreuken te regulariseren en te bestraffen (taxaties, beslissingen, rechtzettingen, enz.).

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  opzoeken, nakijken, analyseren van alle gegevens betreffende een fiscaal dossier of zaak

teneinde

  een globaal en volledig beeld van het dossier te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • Het vergelijken van gegevens voortkomende uit indirecte bronnen (sociale zekerheid, juridische bronnen, enz.)
 • Het onderzoeken van boekhoudkundige aangiften
 • Het uitvoeren van opzoekingen in databanken

 

Als
onderzoeker
  beoordelen van geanalyseerde gegevens op basis van de reglementering en hieruit conclusies trekken

teneinde

  de conclusie over te maken voor een latere behandeling door de bevoegde instantie

 

Voorbeelden van taken
 • Het aanvragen van onderzoeken
 • Het opstellen van conclusies ingevolge de analyse van een dossier/een zaak
 • Het voorstellen van acties (rechtzetting, opvolging, …)

 

Als
communicator
  aanleveren van adviezen en conclusies inzake de rechtzetting en de aanpak van een aantal probleemstellingen, zowel aan zijn/haar collega’s als aan interne en externe diensten

teneinde

  de collega’s en de andere diensten te ondersteunen door zijn kennis en zijn ervaring te delen, en het interdisciplinair karakter in de behandeling van dossiers/zaken te bevorderen

 

Voorbeelden van taken
 • Het ter beschikking stellen van zijn conclusies en zijn benaderingswijze bij het afsluiten van een zaak
 • Het delen van zijn contactpunten en zijn relatienetwerk bij specifieke vragen van zijn collega’s
 • Het op proactieve wijze mededelen van voor zijn collega’s nuttige gegevens of informatie

 

Als
gegevensbeheerder
  organiseren en structureren van verzamelde en opgemaakte gegevens

teneinde

  een optimaal gebruik toe te laten zowel voor anderen als voor hem/haar zelf

 

Voorbeelden van taken
 • Het organiseren van de in het dossier verzamelde gegevens van de belastingplichtigen
 • Het ter beschikking stellen van de opgemaakte gegevens (verslagen, advies, conclusies) met het oog op het coderen in de databanken
 • Het analyseren en nakijken van de geloofwaardigheid, de gegrondheid en de samenhang van de informatie

 

Als
contactpersoon
  geven van inlichtingen en beantwoorden van vragen of klachten van de burgers inzake het onderzoek

teneinde

  hen inzake de analyse een volledige informatie te bezorgen of een antwoord voor te stellen op hun vraag of klacht.

 

Voorbeelden van taken
 • Het geven van aanvullende gegevens over het doel en de methode van de test, de maatregel of de controle
 • Het beantwoorden van vragen van particulieren en burgers
 • Het verstrekken van fiscale informatie aan burgers
 • Het verstrekken van fiscale informatie aan ondernemingen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Particulieren/burgers

Fiscale informatie; schriftelijke vragen, belastingaangiften

Onder de vorm van een dossier, een persoonlijk contact, een digitale vorm

Ad hoc

Management, diensthoofd

Beslissingen, instructies, schriftelijke vragen

Onder de vorm van een dossier, een officieel document, een persoonlijk contact

dagelijks

Collega’s

Schriftelijke of mondelinge vragen, beslissingen, raadgevingen

Alles

dagelijks

Organisaties/ ondernemingen

Fiscale informatie, schriftelijke vragen, belastingaangiften

Onder de vorm van een dossier, een persoonlijk contact, een digitale vorm

Ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Particulieren/burgers

Schriftelijke vragen en antwoorden, advies, beslissingen, belastingheffingen

Onder de vorm van een dossier, een persoonlijk contact

ad hoc

Management, diensthoofd

Beslissingen, schriftelijke vragen en antwoorden, informatie

Onder de vorm van een dossier, een persoonlijk contact

dagelijks

Collega’s

Schriftelijke of mondelinge vragen en antwoorden, beslissingen, raadgevingen

Alles

dagelijks

Organisaties/ ondernemingen

Schriftelijke vragen en antwoorden, advies, beslissingen belastingaangiften

Onder de vorm van een dossier, een persoonlijk contact,

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Teamchef, Directeur, Gewestelijk directeur naargelang de cel waar de functie wordt uitgeoefend

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • benaderingswijze van het dossier
 • voorstel tot conclusie in een dossier

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • afwijken van de normale richtlijnen
 • tussenkomst op het niveau van de methodologie
 • nemen van acties bij inbreuken

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Geen

 

Eigen werkbudget

Geen

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Geen

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Fiscaal wetboek, processen en werkmethodes

 

Welke vernieuwingen
 • Vernieuwingen in het dagelijkse werk : voorstel aan de hiërarchie om werkmethodes te verbeteren

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Fiscaal wetboek, processen en werkmethodes

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.