Afdrukken

Controleur consumptieproducten (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBJU002

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 09. Juridische Normen en Geschillen (JU)
Doel van de functie

Controleren van de correcte naleving van de reglementeringen betreffende de gezondheidsaspecten voor “andere consumptieproducten” (tabaksproducten, cosmetica, gebruiksartikelen met een fysiologische werking, alcoholische dranken, tatoeage en piercing)

teneinde

bij te dragen tot een veiliger gebruik van andere consumptieproducten.

 

Resultaatgebieden
Als
controleur
  controles uitvoeren op het terrein, analyses maken en beslissingen nemen naargelang de vastgestelde situatie

teneinde

  te waken over het respecteren van de reglementering inzake “andere consumptieproducten”, namelijk tabaksproducten, cosmetica, gebruiksartikelen met een fysiologische werking, alcoholische dranken en tatoeage en piercing.

 

Voorbeelden van taken
 • zelfstandig controles op het terrein uitvoeren op verschillende parameters van de consumptieproducten (bv. samenstelling, reclame, etikettering, …), hetzij individueel, hetzij in groep, rekening houdende met de in voege zijnde reglementering, procedures en planning en dit eventueel op onregelmatige uren
 • controles verrichten op roken in openbare lokalen
 • monsters nemen voor onderzoek of voor overmaking aan een labo voor chemische of microbiologische analyse
 • analyseverslagen kritisch beoordelen
 • ingrijpen bij inbreuken: verhoren van de geverbaliseerde, opstellen van een waarschuwing of van een proces-verbaal van vaststelling en inbeslagname van schadelijke producten

 

Als
documentatiebeheerder
  de administratieve opvolging van de analyses verzekeren en informatie klasseren

teneinde

  de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • op regelmatige tijdstippen de controleresultaten invoeren in een databank
 • rapporteren aan het hoofdbestuur
 • opvolgen van klachten
 • administratief afhandelen van een dossier

 

Als
technisch adviseur
  diverse partijen informeren over de regelgeving betreffende andere consumptieproducten en het gezondheidskader

teneinde

  een correcte naleving van de wetgeving door de betrokken partijen te bewerkstellingen.

 

Voorbeelden van taken
 • informeren van handelaars, uitbaters, producenten en andere betrokkenen over de regelgeving inzake andere consumptieproducten
 • preventieve bezoeken brengen aan organisatoren, verantwoordelijken
 • verstrekken van uitleg over de reglementering aan jeugdbewegingen, jeugdwerking, gemeenten, horeca-uitbaters, politiediensten, … zowel telefonisch, schriftelijk als ter plaatse

 

Als
lid van het controleteam
  meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van de verrichte controles

teneinde

  de cel “Inspectie consumptieproducten” uit te bouwen tot een slagvaardige en performante controledienst.

 

Voorbeelden van taken
 • informeren van de medewerkers over de terugkerende en nieuwe vragen (of thema’s) van het publiek
 • waarborgen van de uniformiteit van de controleprocedures
 • meewerken aan het kwaliteitsbeleid van de Dienst door o.m. mee te werken aan het opstellen en verbeteren van procedures, formulieren, databanken, …
 • meewerken aan sensibilisatiecampagnes
 • meewerken aan de uniformering van de uitgaande documenten (o.a. rapporten, belangrijke mails, …) wat betreft inhoud en vormgeving

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie, Afdelingen FOD “Voedingsmiddelen, Dierenvoeding en Andere Consumptieproducten”, Hoge Gezondheidsraad

Beleidsprioriteiten, Controleprogramma’s, Controleopdrachten, Aanbevelingen, standpunten

Jaarprogramma’s, Nota’s, procedures, Verslagen Vergaderingen, e-mails, Adviezen

Jaarlijks, Maandelijks tot halfjaarlijks - Wekelijks tot maandelijks, jaarlijks

Consumentenverenigingen, Betrokken professionele sectoren, Pers, Voedselagentschap

Voor het publiek relevante onderwerpen en onzekerheden, Soms specifieke klachten of probleemzones

Pers, publicaties

maandelijks

via Call Center en rechtstreeks, Consumenten, economische operatoren, Voedselagentschap, Lokale politie

Klachten betreffende overtredingen

E-mail, telefoon, brief

Wekelijks tot maandelijks

Parket (via Juridische dienst), Juridische dienst FOD

Controleopdrachten, informatievragen

Kantschriften, brieven, mails

Wekelijks tot maandelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie

Controlegegevens, Controlerapporten

controledatabank, Controlerapport, rapportering in dienstvergaderingen, e-mails

van dagelijks tot maandelijks

Parket (Justitie), Juridische dienst, (samenwerking bij controle)Politie, FAVV

Controlerapporten

PV’s, verslagen (e-mail, brief, mondelinge info)

Wekelijks tot maandelijks

(gecontroleerden) Beheerders openbare lokalen, fabrikanten, handelaars, organisatoren…

Uitleg wetgeving, controleresultaten

ter plaatse, telefoon, e-mail, kopie PV’s, Waarschuwingen, informatiebrieven

Dagelijks tot wekelijks

Consumenten, lokale besturen, preventiediensten, …

uitleg over wetgeving

Telefoon, e-mail, brief, mondeling, (soms via call center), presentatie, brief

Maandelijks tot halfjaarlijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Inspecteur Volksgezondheid van de Afdeling “Andere Consumptieproducten”

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van zijn eigen werk
 • het nemen van maatregelen zoals voorzien in de wet van 24 januari 1977
 • Opmerking: Voor wat tatoeage en piercing betreft is de beslissingsmarge van de controleur echter beperkt, en rapporteert de controleur aan de hiërarchie en de bevoegde gezondheidsinspecteurs. De controleurs stellen enkel vast, en kunnen geen beslissingen of maatregelen nemen voor deze materie.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • controles tijdens het weekend en buiten de gewone werkuren
 • interpretatie van de wetgeving
 • interviews door journalisten

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

NVT

 

Eigen werkbudget

NVT

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. NVT

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Instructies: Interne basisopleiding met deontologie Dienstnota’s, procedures Controleplanning
 • Wetgeving : Wet 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, waarin de beperking van verkoop van alcoholische dranken aan jongeren + uitvoeringsbesluiten voor tabaksproducten, rookverbod, cosmetica + gedelegeerd voor controle van tatoeage & piercing, KB van 25 november 2005

 

Welke vernieuwingen
 • Verbetering en verdere optimalisatie van de procedures, documenten, databanken

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Zie relevante wetgeving

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.