Afdrukken

ICT-deskundige kabelnetwerkbeheer (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC004

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

De uitwerking en de coördinatie van de bekabelingswerken organiseren voor het informatica netwerk

teneinde

mee vorm te geven aan de continue verbetering van de IT-infrastructuur en de optimalisatie van het (data)netwerk in functie van de geconnecteerde gebruikers en applicatie systemen.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  de behoeftes van de gebruikers analyseren (al dan niet in samenwerking met de functionele analisten)

teneinde

  een nieuwe bekabelingsprojecten op een afgestemde wijze vorm te geven rekening houdend met de technische specificaties, de haalbaarheid en de regels binnen de administratie

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van de plaats bezoeken in de gebouwen om de algemene behoeften van de gebruikers in kaart te brengen en eventuele moeilijkere uitvoeringen van de werkzaamheden te anticiperen
 • Alle technische elementen van het gebouw en/of de netwerk- en serverlokalen verifiëren en analyseren: elektriciteit, koeling, brandveiligheid, toegangsbeveiliging, gebruikerscomfort,…
 • Input vragen aan de verantwoordelijken voor het beheer van de netwerkinfrastructuur.
 • Oplossingen zoeken wanneer bepaalde incidenten of problemen in het netwerk vastgesteld worden (voor opsporing van mogelijke defecten aan de bekabeling die aan de basis liggen van de storingen).

 

Als
ontwikkelaar
  de behoeften analyse naar een concreet bekabelingsconcept omzetten rekening houdend met de gebruikersbehoeften de beperkingen die de constructie van het gebouw opleggen

teneinde

  de beste oplossing aan de klant aan te bieden die rekening houdt met alle nodige specificaties.

 

Voorbeelden van taken
 • Bestaande ontwerpen of toepassingen aanpassen
 • Een technisch plan opmaken (elektriciteit, koeling, toegangsbeveiliging, …)
 • Op basis van het opgestelde concept en schema worden de nodige afspraken en administratieve regelingen gemaakt voor uitvoering met de contractant.

 

Als
contactpersoon
  inlichtingen verstrekken en vragen of klachten van de klant analyseren en beantwoorden bij incidenten en problemen

teneinde

  de juiste antwoorden en oplossingen te kunnen aanbieden bij storingen in het systeem.

 

Voorbeelden van taken
 • Incidenten analyseren en de oorzaak in het bekabelingsschema te onderzoeken
 • Concrete vragen beantwoorden in verband met de werkwijze, timing, gebruikte methodes
 • De betrokken partijen op de hoogte houden van de stand van zaken

 

Als
coördinator (projectleider)
  De werkzaamheden in overleg met de leverancier en de gebruikers ter plaatse organiseren en plannen en de uitgevoerde werken en de geleverde prestaties door de contractant opvolgen

teneinde

  een gecontroleerde en resultaatsgerichte vernieuwing van het netwerk mogelijk te maken met zo min mogelijk hinder op de operationele werking.

 

Voorbeelden van taken
 • Afstemmen met de netwerkingenieurs voor de indienststelling van de apparatuur in de datalokalen.
 • De overschakeling van de gebruikers naar de nieuwe netwerkinfrastructuur organiseren
 • Andere bestaande technieken en apparatuur (UPS, airco, telefonie, parlofonie, servers . . . ) op het nieuwe netwerk afstemmen om tot een volledige integratie te komen van alle lokale IT componenten.
 • Opmaken van micro-planningen samen met de gebouw verantwoordelijke
 • Opmaken van macro-planningen om een continu overzicht van alle activiteiten te hebben en kan er o.a. door capaciteitsplanning continu aangestuurd en bijgestuurd worden.

 

Als
revisor
  Een overzicht houden van alle gerealiseerde en lopende werven en proactief vastleggen welke de potentiële verbeterpunten zijn qua bekabelings- of netwerkinfrastructuur in sommige gebouwen en hieromtrent de hiërarchie informeren

teneinde

  een inzicht te bieden over de huidige projectvorderingen en een overzicht te bieden van de geïdentificeerde problemen

 

Voorbeelden van taken
 • Documenteren en inventariseren van alle realisaties en lopende werven
 • Inventariseren van de gebouwen die in de toekomst in aanmerking komen voor verbeteringen aan de bestaande bekabeling of volledige herbekabelingen
 • Assistentie bieden bij opstart van ICT projecten om input te verschaffen omtrent het impact op bekabelingswerken.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Collega’s

Vragen, antwoorden, adviezen

Mondeling en schriftelijk

Dagelijks

Externen (contractanten)

Vragen en antwoorden m.b.t. de uitvoering van bekabelingswerken en -werven

Mondeling en schriftelijk

Van dagelijks tot ad hoc

Andere personeelsleden (hiërarchie, logistieke diensten, accountmanagement, gebruikers, …)

Vragen en antwoorden m.b.t. geplande verhuisbewegingen, gewenste realisaties, …

Mondeling en schriftelijk

Ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Collega’s

Vragen, antwoorden, adviezen

Mondeling en schriftelijk

Dagelijks

Andere personeelsleden (hiërarchie, logistieke diensten, accountmanagement, gebruikers, …)

Vragen en antwoorden m.b.t. geplande verhuisbewegingen, realisaties en geplande werken, …

Mondeling en schriftelijk

Ad hoc

Externen (contractanten)

Vragen en antwoorden m.b.t. bestellingen, uitvoeringen, projecten, …

Mondeling en schriftelijk

Ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Niv. A Netwerkspecialist

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De microplanning van de vooropgestelde werken
 • Operationele beslissingen op de werfvloer
 • Uitvoering van kleine opdrachten binnen het afgesproken budget

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Beslissingen met impact op het vastgelegde budget
 • De macro-planning en –prioritisering van de werken

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet van toepassing

 

Eigen werkbudget

Niet van toepassing

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet van toepassing

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Er wordt vaak in beschermde monumenten gewerkt waar stedebouwkundige en andere beschermingsregels van toepassing zijn. Er zijn klasseringsregels en besluiten per gebouw.

 

Welke vernieuwingen
 • Door het opvolgen van de technologische vernieuwingen naar technologieën en gebruikte materialen, suggesties formuleren voor de aanwending ervan.
 • Kan suggesties doen naar het stroomlijnen van de communicatie en coördinatie van alle betrokken partijen bij de realisatie van bekabelingsopdrachten.
 • Kan suggesties doen m.b.t. de beschrijving van de opdracht van de opdrachtnemer in lastenboeken

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Reglementaire bepalingen en vastgestelde regels.
 • Externe regelgeving (wetten, …).
 • Het huishoudelijk reglement.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.