Afdrukken

Informatica-assistent (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC005

Niveau: C

Functiefamilie : Techniekers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Binnen de eerstelijnshelpdesk (front office) bijstand verlenen aan de gebruikers op het gebied van de verschillende informaticatoepassingen

teneinde

hen in staat te stellen die toepassingen optimaal te gebruiken en hun functie correct uit te voeren.

 

Resultaatgebieden
Als
informaticatechnicus
  bijstand verlenen aan de gebruikers op het gebied van het gebruik van pc-toepassingen (Windows/bureautica) en specifieke toepassingen ontwikkeld door de organisatie

teneinde

  een correct en efficiënt gebruik ervan te garanderen en de interne programma’s te verbeteren.

 

Voorbeelden van taken
 • Analyseren van de vraag van de gebruiker en, indien nodig, ze overmaken aan een tweedelijnsmedewerker
 • Oplossen van de problemen in de databases
 • Opsporen van fouten in het programma
 • Waken over het oplossen van het probleem via contacten met de analisten en de programmeurs, leveranciers …
 • Opvolgen van de oproepen waarop niet onmiddellijk een antwoord gegeven kon worden

 

Als
beheerder van informaticabronnen
  beheren van de toegangen tot de verschillende informaticatoepassingen en tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

teneinde

  ervoor te zorgen dat de gebruikers toegang hebben tot de informatie en de toepassingen die nodig zijn voor hun functie.

 

Voorbeelden van taken
 • Toekennen van een user-code aan de nieuwe gebruikers en hen die meedelen
 • Registreren, opvolgen en up-to-date houden van de persoonlijke toegangen tot de verschillende toepassingen

 

Als
computertechnicus
  installeren van de pc’s van de interne gebruikers

teneinde

  hen in staat te stellen hun werk uit te voeren met gepast materiaal

 

Voorbeelden van taken
 • Installeren en configureren van software op pc’s
 • Connecteren van de pc’s op het netwerk

 

Als
netwerkbeheerder
  het informaticanetwerk van de organisatie beheren

teneinde

  het de gebruikers mogelijk te maken te werken op een performant informaticanetwerk

 

Voorbeelden van taken
 • Bijhouden en actualiseren van de configuratie van het netwerk

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Toepassingsanalisten

Nieuwigheden programma’s, stand van zaken oplossing informaticaprobleem

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Assistenten Begeleidingsteam

Nieuwigheden programma’s: gebruikers-handleiding, werkfiches, informaticaproblemen

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Afdeling informatica

stand van zaken oplossing informaticaprobleem

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Eindgebruikers

Toegangsaanvraag Mededeling informaticaprobleem of vraag over informaticaprogramma

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Leveranciers

Oplossing informaticaprobleem

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Ad hoc

Externe partners (KSZ …)

Informatie over de interne gebruikers

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Toepassingsanalisten

Meedelen informaticaprobleem, onaangepastheid van een programma

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Toepassingsanalisten

Informeren over fouten in het programma

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Afdeling informatica

Meedelen informaticaprobleem

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Eindgebruikers

Antwoord op vragen over gebruik programma en ervaren problemen Meedelen user-code

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Leveranciers

Meedelen informaticaprobleem

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

Externe partners (KSZ …)

Informatie over de interne gebruikers

Per telefoon, mail, mondeling, nota’s

Dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

A2 Attaché - Diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Zorgen voor een oplossing voor het probleem van de gebruiker
 • Bepalen van de prioriteiten van de vragen van de gebruiker
 • Dringende interventies uitvoeren conform de vastgelegde procedures

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Verlenen en intrekken van informaticatoegangen
 • Het aanbrengen van een wijziging in een programma, toepassing of procedure
 • Het (de-)installeren van de programma’s

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Aantal behandelde oproepen/mails per maand

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Richtlijnen, onderrichtingen betreffende de informaticatoepassingen en de procedures betreffende de basisopdrachten
 • Interne procedures betreffende de informaticatoegangen, de te contacteren personen en de contactmodaliteiten voor het oplossen van informaticaproblemen

 

Welke vernieuwingen
 • Voorstel voor verbetering van een programma door zich te baseren op de behoeften van de eindgebruikers
 • Voorstel voor de verbetering van de dienstverlening aan de klanten

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • RVA-reglement over de informatieveiligheid
 • Visie, missie en strategie van de RVA en de directies Werkprocessen en ICT

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.