Afdrukken

Fiscaal dossierbeheerder (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBFI002

Niveau: B

Functiefamilie : Dossierbeheerders

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Behandelen van fiscale dossiers volgens de geldende reglementering en procedures (fiscale wetgeving, instructies, richtlijnen…) binnen een fiscale administratie (binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit bestaat deze functie binnen de Pijlers Particulieren, Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen)

teneinde

een beslissing te nemen over de behandeling van inbreukdossiers, het vastleggen van de graad van de inbreuken, het versturen van berichten van wijziging,… en, naargelang de belasting, het inkohieren (of verbeteren) van de aangifte, of zorgen voor de invordering.

 

Resultaatgebieden
Als
informatieverzamelaar
  persoonlijke gegevens en verklaringen van de belastingsplichtigen (of hun vertegenwoordiger) verzamelen en ordenen

teneinde

  te beschikken over alle elementen voor de verdere verwerking van het fiscaal dossier (beslissing over de behandeling van inbreukdossiers, bepalen van de graad van de inbreuken, het versturen van berichten van wijziging,… en, naargelang de belasting, het inkohieren (of verbeteren) van de aangifte, of zorgen voor de invordering).

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren en verifiëren van de samenhang van gegevens
 • opzoeken van bijkomende informatie in diverse gegevensdragers indien nodig en aanvullen van de beschikbare gegevens op basis van de opzoekingen
 • aanvragen bewijsstukken

 

Als
dossierbehandelaar
  analyseren van het dossier en de geldende reglementering of procedures erop toepassen

teneinde

  te kunnen beslissen over de te ondernemen actie(s).

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van de vastgelegde fases in het dossier volgens de bestaande procedures of voorschriften en de gepaste informaticatoepassingen vervolledigen
 • vervolledigen van de documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften
 • toezicht houden op en controleren van technische of financiële gegevens van de dossiers en, in geval van ruimte tot interpretatie van procedures, regels of wetgeving, een persoonlijke analyse uitvoeren en de verbanden tussen de verschillende gegevens leggen

 

Als
contactpersoon
  verstrekken van inlichtingen en beantwoorden van vragen of klachten met betrekking tot het dossier zowel intern (controleurs van de eigen administratie of collega’s van andere administraties) als extern (de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger)

teneinde

  volledige, gepaste en optimale informatie te verstrekken aan interne en externe klanten.

 

Voorbeelden van taken
 • ontvangen van vragen of klachten, de aard ervan onderzoeken en bijkomende informatie inwinnen
 • formuleren van antwoorden op vragen van interne en/of externe klanten over dossiers en de teamchef bijstaan in een bepaald vakgebied
 • op de hoogte houden van de betrokken partijen over de stand van zaken

 

Als
kennisbeheerder
  systematisch informatie inwinnen binnen de belangrijke vakgebieden

teneinde

  zijn kennis up to date te houden.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan opleidingen
 • raadplegen van gespecialiseerde literatuur
 • opvolgen van de evolutie van de wetgeving

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Particulieren/ burgers

Fiscale gegevens, schriftelijke vragen, belastingaangiftes

Dossiers, persoonlijke contacten, digitaal

Ad hoc

Management/ diensthoofd

Beslissingen, instructies, schriftelijke vragen

Dossiers, officiële documenten, persoonlijke contacten

Dagelijks

Collega’s

Schriftelijke of mondelinge vragen, beslissingen, adviezen

Alles

Dagelijks

Organisaties/ ondernemingen

Fiscale gegevens, schriftelijke vragen, belastingaangiftes

Dossiers, persoonlijke contacten, digitaal

Ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Particulieren/ burgers

Schriftelijke vragen en antwoorden, adviezen, beslissingen, heffingen

Dossier, persoonlijk contact

Ad hoc

Management/Diensthoofd

Beslissingen, schriftelijke vragen en antwoorden, inlichtingen

Dossier, persoonlijk contact

Dagelijks

Collega’s

Schriftelijke of mondelinge vragen en antwoorden, beslissingen, adviezen

Alles

Dagelijks

Organisaties/ ondernemingen

Schriftelijke vragen en antwoorden, adviezen, beslissingen, heffingen

Dossier, persoonlijk contact

Ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de teamchef van het beheersteam (DFI048)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de organisatie van zijn activiteiten binnen het kader van nauwkeurig omschreven doelstellingen
 • het geven van voorstellen binnen het kader van de klantentevredenheid en binnen de bestaande wetgeving en procedures
 • het inwinnen van de nodige informatie (bewijsstukken, vragen om inlichtingen aangaande anomalieën bij de aangiftes,…)
 • de organisatie van het opzoeken van noodzakelijke informatie nodig voor de behandeling van het dossier (inlichtingen over het statuut, de activiteiten of de boekhouding van de belastingplichtigen, opvragen van aangiftes, opzoekingswerk in verschillende geautomatiseerde informatiedragers,...)

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het nemen van administratieve beslissingen met een financiële impact voor de belastingplichtige (naargelang de vastgelegde bedragen voor bepaalde processen)
 • het voorstellen van verbeterde werkmethodes

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Fiscaal wetboek, werkprocessen en werkmethodes

 

Welke vernieuwingen
 • Vernieuwingen aan het dagelijks werk : voorstel aan de hiërarchie om werkmethodes te verbeteren

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Fiscaal wetboek, werkprocessen en werkmethodes

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.