Afdrukken

Assistent/Assistente uitbetalingsbureau (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBSD012

Niveau: C

Functiefamilie : Dossierbeheerders

Beroepscategorie : 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming (SD)
Doel van de functie

De uitkeringsaanvraagdossiers samenstellen, de sociaal verzekerden informeren over hun rechten en verplichtingen, en de opvolging van hun dossiers verzekeren in samenwerking met de RVA

teneinde

hen zo snel mogelijk te vergoeden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

Resultaatgebieden
Als
dossierbeheerder
  de opvolging van de dossiers analyseren en garanderen met toepassing van de gepaste reglementering en instructies

teneinde

  de correcte en snelle verwerking van de uitkeringsaanvragen mogelijk te maken.

 

Voorbeelden van taken
 • bestuderen van de dossiers en opsporen en corrigeren van de fouten die eraan gekoppeld zijn
 • correct toepassen van de reglementering, in het bijzonder met inachtneming van de opgelegde termijnen, opsporen en analyseren van de problemen die eraan gekoppeld zijn
 • procedures toepassen op dossiers, d.w.z. de noodzakelijke opeenvolgende verrichtingen uitvoeren om te voldoen aan de vraag van de klant
 • uitvoeren van het werk in functie van de algemene planning van de dienst en de verwachtingen van de klant om te anticiperen op de periodes van grote drukte
 • gebruik maken van de werkinstrumenten, in het bijzonder de informaticatools, en klasseren van de behandelde dossiers

 

Als
contactpersoon
  verstrekken van inlichtingen en beantwoorden van vragen van interne (personeelsleden van andere diensten) of externe klanten met betrekking tot het dossier

teneinde

  hen volledige informatie te verschaffen over het dossier en zijn opvolging.

 

Voorbeelden van taken
 • ontvangen van de externe of interne klant
 • ontact opnemen met de interne of externe klant op de meest efficiënte wijze
 • contact opnemen met de verwante organismen en instellingen bij de verschillende stappen van de procedure
 • bevestigen bij derden van de legitieme belangen van de klant, aan de hand van attesten eigen aan onze instelling (attesten bestemd voor het OCMW, inlichtingenblad ziekenfonds,…)
 • informeren en bijstaan van de klant in de materies waarvoor de dienst bevoegd is of hem snel doorverwijzen naar de betrokken interne of externe dienst, op basis van een correcte analyse van zijn aanvraag

 

Als
teamlid
  werken binnen een permanente geest van samenwerking in de dienst

teneinde

  een hoog kwaliteitsniveau te bereiken met betrekking tot de uit te voeren taken, zelfs in moeilijke omstandigheden, en bij te dragen tot de teamdoelstellingen.

 

Voorbeelden van taken
 • actief deelnemen aan interne vergaderingen met betrekking tot de werkorganisatie
 • bespreken van de specifieke dossiers van de dienst met de collega's
 • overmaken van de informatie die nodig is voor de uitvoering van de taken aan de collega's van de dienst, maar ook aan de andere diensten
 • waken over de toegankelijkheid van de informatie voor de collega’s
 • zich organiseren onder collega’s en met het diensthoofd om uitzonderlijk en tijdelijk andere taken uit te voeren

 

Als
medewerker toelaatbaarheid
  een hoog kwaliteitsniveau bereiken met betrekking tot de uit te voeren taken, zelfs in moeilijke omstandigheden, en bij te dragen tot de teamdoelstellingen

teneinde

  een dossier zo snel mogelijk te vervolledigen met het oog op de verdere verwerking door de RVA (beslissingsorgaan inzake het recht op uitkeringen).

 

Voorbeelden van taken
 • ontvangen en informeren van de werklozen, bezorgen van de nodige in te vullen formulieren aan de werklozen
 • informeren van de werkloze over zijn rechten en plichten op het vlak van werkloosheidscontrole of inschrijving als werkzoekende en over zijn persoonlijke situatie
 • uitvoeren van de verschillende dagelijkse taken ter opvolging van de uitkeringsaanvragen en opsporen van eventuele problemen of fouten met betrekking tot het dossier in elke etappe van de procedure
 • aanspreken van een expert om complexere of meer specifieke dossiertypes te behandelen (bvb artiesten, aanvragen van bijzondere uitkeringen)
 • aanmaken van het dossier en invoeren van alle nodige coderingen in de computer

 

Als
medewerker betaling
  betalingen uitvoeren

teneinde

  ervoor te zorgen dat de begunstigden de hun verschuldigde bedragen tijdig ontvangen.

 

Voorbeelden van taken
 • nagaan of de betaaldocumenten goed ingevuld en ondertekend zijn en geen doorhalingen bevatten, opstellen en terugsturen van de ad hoc brieven
 • berekenen van het voor beslag vatbare aandeel van de uitkering en behandelen van de beslagen, overdrachten,…
 • ervoor zorgen dat de nodige informatie in het systeem zit
 • behandelen van de lijsten brugpensioen en maximale vrijstelling
 • aanspreken van een expert om complexere of meer specifieke dossiertypes te behandelen (bijv. artiesten, aanvragen van bijzondere uitkeringen)

 

Als
beheerder van schuldvorderingen en schulden
  de reglementering toepassen, alsook de instructies van de RVA en die van de HVW inzake de inning of de diverse wettelijke invorderingen van werkloosheidsuitkeringen en andere onterecht uitbetaalde sociale uitkeringen

teneinde

  de fondsen die terbeschikking worden gesteld van de HVW correct te gebruiken, de eigen rechten en die van derden te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • creëren en opvolgen van de schulden ‘derden’ (onderhoudsgeld, beslagen, indeplaatsstellingen, ...) en opmaken van de schuldvorderingsdossiers
 • opvolgen van de schulden van de HVW en beheren van de e-cred-applicatie (vereffening...)
 • regelmatig uitleg geven aan de collega’s (onder andere over de inventaris) om bij te dragen tot de verheldering van de behandelingen, transacties en resultaten van de boekhouding en het schuldbeheer
 • gebruiken van de commentaarzones van de verschillende soorten schulden om duidelijke en concrete boodschappen over te maken aan de andere gebruikers

 

Als
kennisbeheerder
  de kennis en de interne expertise van zijn uitbetalingsbureau ontwikkelen en handhaven

teneinde

  zijn eigen expertise en die van zijn collega’s te vernieuwen.

 

Voorbeelden van taken
 • zich informeren, aan zelfstudie doen via lezen, bestuderen en updaten van zijn documentatie
 • deelnemen aan opleidingen
 • overdragen van de verworven kennis, attitudes en competenties aan de collega's
 • proactief uitbreiden van de eigen expertise op basis van de algemene kennis van de collega's inzake werkloosheid

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

afdeling ORG

opdrachten

persoonlijk contact, teamvergadering

wekelijks

chef van het uitbetalingsbureau/lijnmanagement

opdrachten, vragen, standpunten

persoonlijk contact, teamvergadering

dagelijks

collega's van het uitbetalingsbureau (UB) en van andere UB's

vragen, adviezen

persoonlijk contact, telefoon, vergaderingen

dagelijks

externe organen (RVA, Forem, ACTIRIS, VDAB, ADG, werkgevers, sociale secretariaten, ziekenfondsen, OCMW's...)

vragen, adviezen

persoonlijk contact, telefoon, bezoek ter plaatse, tijdens vergaderingen of per briefwisseling, mail

dagelijks

werkzoekenden

vragen

persoonlijk contact, aan het loket, per telefoon, briefwisseling, mail

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

afdeling ORG

resultaten, feedback

persoonlijk contact, teamvergadering

wekelijks

chef van het UB /lijnmanagement

resultaten, feedback

persoonlijk contact, teamvergadering

dagelijks

collega's van het UB en van andere UB's

resultaten

persoonlijk contact, telefoon, vergaderingen,...

dagelijks

externe organen (RVA, FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG, werkgevers, sociale secretariaten, ziekenfondsen, OCMW's...)

resultaten

persoonlijk contact, telefoon, bij een bezoek ter plaatse, tijdens vergaderingen of per briefwisseling, mail

dagelijks

werkzoekenden

vragen, adviezen, informatie

persoonlijk contact, aan het loket, per telefoon, briefwisseling, mail

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de chef uitbetalingsbureau of adjunct

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • operationele routinebeslissingen
 • operationele adviezen aan de klanten

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • beslissingen met een impact op de organisatie en de planning van het werk
 • complexe operationele beslissingen
 • wijziging van de prioriteiten
 • wijziging van procedures of de verbetering ervan

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • reglementering inzake de toelaatbaarheid en de betaling van de werkloosheidsuitkeringen
 • procedures voor de dossierbehandeling
 • instructies van de andere instellingen van sociale zekerheid
 • handvest van de sociaal verzekerde

 

Welke vernieuwingen
 • voorstellen van nieuwe tools, procedures,... of de verbetering ervan

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • reglementering inzake de toelaatbaarheid en de betaling van de werkloosheidsuitkeringen
 • procedures voor de dossierbehandeling
 • instructies van de andere instellingen van sociale zekerheid
 • handvest van de sociaal verzekerde

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.