Afdrukken

Adviseur informatie- en archiefbeheer - Coördinator (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO010

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Het ontwikkelen en het coördineren van de implementatie van een informatie- en archiefbeleid

teneinde

een efficiënt document- en een duurzaam archiefbeheer te realiseren in lijn met de wettelijke context, de noden van de organisatie en de actuele ontwikkelingen.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsexpert
  uitwerken van een informatie- en archiefbeleid

teneinde

  de doeltreffendheid en de duurzaamheid van het documentbeheer en van de archivering te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van behoefte- en risicoanalyses
 • uitwerken van een visie die in lijn ligt met het wettelijk kader, met de ruime, veranderende omgeving en de relevante internationale standaarden, in samenwerking met andere diensten binnen de organisatie
 • vastleggen van de visie in een beleidsplan of strategisch meerjarenplan dat ter goedkeuring wordt vastgelegd aan het management; formuleren van beleidsadviezen
 • uitwerken van actieplannen om het beleidsplan te operationaliseren
 • het informatie- en archiefbeleid organisatiebreed communiceren en verdedigen, en rapporteren over de resultaten

 

Als
coördinator informatiebeheer
  het organiseren van de activiteiten op het vlak van informatiebeheer

teneinde

  de beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle informatie die administratief-juridische waarde heeft voor de dienst te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • het opzetten van een governancestructuur om rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie te definiëren en te bewaken
 • meewerken aan een informatiearchitectuur
 • het managen van projecten gericht op informatiebeheer
 • opzetten en opvolgen van een intern netwerk van informatiebeheerders binnen de organisatie
 • het informatiebeleid operationeel ondersteunen via het opstellen van richtlijnen en het ontwikkelen van procedures en workflows

 

Als
coördinator archiefbeheer
  het organiseren van de duurzame bewaring van documenten (d.w.z. met behoud van leesbaarheid, integriteit en authenticiteit)

teneinde

  deze beschikbaar te stellen van de medewerkers gedurende de volledige levenscyclus en ze na het verstrijken van de bewaartermijn over te maken aan het Rijksarchief.

 

Voorbeelden van taken
 • uitbouwen van een fysieke archiefinfrastructuur, die veilig is en toegankelijk voor personeelsleden en eventuele bezoekers
 • uitbouwen van een digitale archiefinfrastructuur (archiefbeheersysteem, e-depot…), in samenwerking met interne of externe IT-expertise en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen
 • het afstemmen van bestaande informatiebeheersystemen met het archiefbeheersysteem
 • het opstellen van procedures en richtlijnen inzake de overbrenging, beschrijving en ontsluiting van papieren en digitale archieven

 

Als
coach
  aansturen, begeleiden en motiveren van medewerkers

teneinde

  een optimaal werkklimaat te realiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken van taakverdeling voor de personeelsleden in functie van hun specifieke deskundigheid
 • organiseren van de werving en selectie van nieuwe medewerkers
 • begeleiden van de personeelsleden in de uitbouw van hun loopbaan
 • opvolgen, bijsturen en stimuleren van de medewerkers

 

Als
kwaliteitsverantwoordelijke
  diensten ontwikkelen en opvolgen

teneinde

  een efficiënte en optimale dienstverlening te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • opstellen van een reglement van dienstverlening rekening houdend met de relevante wetgeving (archiefwet, persoonsgegevens, openbaarheid van bestuur, hergebruik van overheidsinformatie…)
 • uitwerken van het dienstverleningspakket met de nodige procedures
 • opvolgen van de kwaliteit van de dienstverlening

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke van de dienst

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.