Afdrukken

Attaché informatie- en archiefbeheer (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO001

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Implementeren en opvolgen van het informatie- en archiefbeleid

teneinde

een efficiënt document- en een duurzaam archiefbeheer te realiseren in lijn met de wettelijke context, de noden van de organisatie en de actuele ontwikkelingen.

 

Resultaatgebieden
Als
informatiebeheerder
  het organiseren en coördineren van de activiteiten van de diensten op het vlak van informatiebeheer

teneinde

  de beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle informatie die administratief-juridische waarde heeft voor de dienst te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • configureren van bestaande documentbeheersystemen met het oog op samenwerken, het beheer van werkstromen, het beheer van metadata, ...
 • richtlijnen opstellen voor het informatiebeheer bijv. over de naamgeving/de beschrijving, de metadata, de formaten, de dragers,…
 • diensten adviseren en begeleiden bij het efficiënt organiseren van papieren en digitale informatie (opmaak en implementatie van ordenings- of informatiebeheersplannen)
 • medewerking verlenen aan het Rijksarchief voor de opmaak en/of actualisering van archiefselectielijsten die de bewaartermijn en de definitieve bestemming van documenten vastleggen
 • toezicht uitoefenen op het informatiebeheer van de diensten

 

Als
archivaris
  begeleiden en controleren van de verwerving van archieven

teneinde

  hun duurzame bewaring te waarborgen (leesbaarheid, integriteit en authenticiteit), evenals de ter beschikkingstelling aan de medewerkers en de overbrenging naar het Rijksarchief in de statische fase.

 

Voorbeelden van taken
 • richtlijnen en procedures opstellen en laten valideren inzake de overbrenging, beschrijving en ontsluiting van papieren en digitale archieven tijdens de semi-dynamische fase
 • ondersteuning bieden bij de selectie en de overbrenging van archieven naar het Rijksarchief
 • toezien op de bewaarcondities in de archiefruimten: verpakking, klimatologische omstandigheden…
 • richtlijnen en maatregelen voor digitale duurzaamheid voorstellen en implementeren
 • toezien op de goede werking van het archiefbeheersysteem en/of het digitaal depot

 

Als
facilitator
  interne en externe gebruikers begeleiden en ondersteunen

teneinde

  hun opzoekingen en daardoor de uitvoering van hun taken te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • toezicht houden op de geautoriseerde toegang tot het fysieke en digitale archief in overeenstemming met de geldende wetgeving: bijv. archiefwet, persoonsgegevens, openbaarheid van bestuur, hergebruik van overheidsinformatie, …
 • interne en externe archiefgebruikers adviseren en opzoekingen in goede banen leiden
 • vragen beantwoorden

 

Als
opleider/coach
  vormen van de medewerkers van de organisatie

teneinde

  hen vertrouwd te maken met de richtlijnen, procedures en tools.

 

Voorbeelden van taken
 • het sensibiliseren van medewerkers voor een goed document- en archiefbeheer
 • verzamelen van beschikbaar vormingsmateriaal
 • ontwikkelen van syllabi, presentaties op maat van de doelgroep
 • geven van vormingssessies

 

Als
kennisbeheerder
  zijn/haar kennis ontwikkelen en op de hoogte blijven van de evolutie in het vakdomein

teneinde

  concrete verbeteringen voor de werking van de organisatie voor te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de regelgeving
 • verrichten van studiewerk om de recentste evoluties op het werkveld en de werkmethoden te kennen
 • volgen van opleidingen
 • deelnemen aan studiedagen en werkgroepen/netwerken rond informatiebeheer

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de adviseur informatie- en archiefbeheer – Coördinator of van de verantwoordelijke van de dienst.

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.