Afdrukken

Attaché vertalingen-tolken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO008

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Instaan voor de simultaanvertaling tijdens vergaderingen

teneinde

de communicatie tussen de verschillende sprekers tijdens vergaderingen te verbeteren door het oplossen van de taalproblemen.

 

Instaan voor de vertaling en de revisie van documenten vanuit een brontaal naar een doeltaal

teneinde

de medewerkers en het management van de organisatie en de burgers documenten ter beschikking stellen in de gewenste taal en zo bij te dragen tot de goede werking van de organisatie.

 

Resultaatgebieden
Als
tolk
  instaan voor de simultaanvertalingen tijdens vergaderingen en andere evenementen op vraag van de organisatie

teneinde

  de sprekers de mogelijkheid te bieden de discussies te volgen in hun eigen taal

 

Voorbeelden van taken
 • bestuderen van de onderwerpen waarvoor een simultaanvertaling nodig is
 • instaan voor de simultaanvertalingen tijdens vergaderingen, studiedagen, seminaries, colloquia,...
 • contact opnemen met auteurs en sprekers om bijkomende informatie te vragen
 • lezen van de documentatie die ter beschikking gesteld wordt en voorbereidingen treffen (bijv. relevante passages markeren)
 • opzoeken van de terminologie eigen aan de organisatie in de verklarende woordenlijst en deze woordenlijst actualiseren

 

Als
vertaler
  vertalen van teksten over uiteenlopende onderwerpen naar de moedertaal

teneinde

  de medewerkers, het management van de organisatie en de burgers teksten ter beschikking te stellen die correct en eenduidig vertaald zijn

 

Voorbeelden van taken
 • woordenschat en alle andere informatie die nodig is voor de vertaling opzoeken
 • teksten vertalen
 • contact opnemen met de auteur van de tekst bij onduidelijkheden
 • een verklarende woordenlijst samenstellen (document met de terminologie eigen aan de organisatie of terugkerende termen)
 • geven en vragen van advies aan collega's over het begrijpen van een tekst, het gebruik van een term,...

 

Als
revisor
  in de moedertaal nakijken van vertaalde of opgemaakte teksten

teneinde

  de kwaliteit van de vertaalde teksten te verbeteren op linguïstisch gebied

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van een kwaliteitscontrole op de volledige tekst
 • nalezen van de vertalingen gemaakt door collega's, van een extern vertaalbureau of vertaald met automatische vertaaltools
 • herformuleren van zinnen of grotere delen uit de tekst
 • advies geven aan collega's over het begrijpen van een tekst, het gebruik van een term,...

 

Als
taalkundige
  adviseren van de medewerkers binnen de organisatie over het gebruik van een bepaalde terminologie

teneinde

  de woordenschat die tijdens simultaanvertalingen en in teksten gebruikt wordt te standaardiseren en een eenduidig gebruik van de terminologie te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • adviseren om bepaalde woorden te gebruiken
 • specifieke informatie geven aan zelfstandige vertalers op basis van de kennis van de context (bv. juridische termen die gemeenschappelijk gebruikt worden)
 • aangeven van de juiste schrijfwijze van een woord
 • uitvoeren van een kwaliteitscontrole van de teksten voor wat betreft de gebruikte terminologie
 • de gebruikte terminologie opvragen bij vertalers en/of tolken uit andere organisaties

 

Als
organisator
  organiseren van het eigen werk in samenspraak met de collega's, rekening houdend met de beschikbare middelen en de prioriteiten

teneinde

  de uitvoering van de vertalingen binnen de voorziene termijnen te waarborgen en de simultaanvertalingen te kunnen verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • inschatten van de werkdruk (simultaanvertaling) door zich te beroepen op de agenda van de vergaderingen
 • inschatten van de beschikbare middelen
 • delegeren van bepaalde vertalingen aan collega's in geval van overbelasting, met de toestemming van de leidinggevende
 • verzekeren van de traceerbaarheid van het uitgevoerde werk om de bestaande documenten gemakkelijk terug te vinden

 

Als
coach
  optreden als begeleider van vertalers of tolken met minder ervaring

teneinde

  hen vertrouwd te maken met de specifieke context van de organisatie en de werkinstrumenten

 

Voorbeelden van taken
 • de werking van de dienst uitleggen
 • uitleggen van het werkkader en de werkinstrumenten
 • uitleggen waar men de relevante informatie en de bronnen kan terugvinden
 • feedback geven over de eerste vertalingen
 • aanbevelen om bepaalde terminologie te gebruiken

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke van de vertaaldienst

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.