Afdrukken

Attaché A2 vertalingen-tolken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO006

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Instaan voor simultaanvertaling tijdens vergaderingen en revisie/vertaling van documenten naar de moedertaal

teneinde

de verstandhouding tussen sprekers te verzekeren en documenten ter beschikking te stellen die eenduidig en correct vertaald zijn.

 

Coördineren van de dagelijkse leiding van het team van tolken en/of vertalers in samenspraak met de leidinggevende

teneinde

continuïteit te verzekeren in de behandeling van de vragen van de klantenorganisaties.

 

Resultaatgebieden
Als
tolk
  instaan voor de simultaanvertalingen tijdens vergaderingen en andere evenementen op vraag van de organisatie

teneinde

  de sprekers de mogelijkheid te bieden de discussies te volgen in hun eigen taal.

 

Voorbeelden van taken
 • instaan voor de simultaanvertalingen tijdens vergaderingen, studiedagen, seminaries, colloquia,...
 • bestuderen van de onderwerpen waarvoor een simultaanvertaling nodig is
 • contact opnemen met de auteurs en sprekers om bijkomende informatie op te vragen
 • lezen van de documentatie die ter beschikking gesteld wordt en voorbereidingen treffen (bv. relevante passages markeren)
 • de terminologie eigen aan de organisatie opzoeken in de verklarende woordenlijst om de simultaanvertalingen voor te bereiden en deze woordenlijst actualiseren

 

Als
coördinator
  plannen en coördineren van de werkzaamheden van de medewerkers in overleg met de leidinggevende en toezien op de organisatie van het werk

teneinde

  een optimale dienstverlening te leveren en continuïteit te verzekeren in de behandeling van de vragen

 

Voorbeelden van taken
 • informeren van de medewerkers binnen de dienst en concrete instructies, opdrachten of verantwoordelijkheden aan hen overdragen
 • bepalen van de prioriteiten in de binnenkomende vragen in samenwerking met de leidinggevende
 • op zich nemen van bepaalde taken om gevraagde doelstellingen te bereiken
 • regelmatig afstemmen met de coördinator om de nodige opvolging te verzekeren

 

Als
adjunct leidinggevende
  het vervangen van de coördinator tijdens zijn talrijke opdrachten als tolk

teneinde

  de voortzetting van de activiteiten binnen de dienst te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • fungeren als dienstverantwoordelijke bij afwezigheid van de coördinator en toezien op de planning
 • bijkomende informatie (inhoud, documentatie ter voorbereiding...) opvragen bij de klanten die de aanwezigheid van een tolk hebben aangevraagd
 • collega's aansporen om de verklarende woordenlijsten aan te vullen
 • informatie doorgeven aan de medewerkers

 

Als
organisator
  organiseren van het eigen werk in samenspraak met de collega's, rekening houdend met de beschikbare middelen en de prioriteiten

teneinde

  de uitvoering van de vertalingen binnen de voorziene termijnen te waarborgen en de simultaanvertalingen te kunnen verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • inschatten van de werkdruk (simultaanvertaling) door zich te beroepen op de agenda van de vergaderingen
 • inschatten van de beschikbare middelen
 • delegeren van bepaalde vertalingen aan collega's in geval van overbelasting, met de toestemming van de leidinggevende
 • verzekeren van de traceerbaarheid van het uitgevoerde werk om de bestaande documenten gemakkelijk terug te vinden

 

Als
coach
  optreden als begeleider van vertalers of tolken met minder ervaring

teneinde

  hen vertrouwd te maken met de specifieke context van de organisatie en met de werkinstrumenten

 

Voorbeelden van taken
 • medewerkers aansporen om hun kennis bij te werken
 • uitleggen waar de relevante informatie en de bronnen terug te vinden zijn
 • feedback geven over de eerste vertalingen of vertolkingen

 

Als
revisor
  nakijken van vertaalde of opgemaakte teksten in de moedertaal

teneinde

  op linguïstisch gebied de kwaliteit van de vertaalde teksten te verzekeren en verbeteren

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van een kwaliteitscontrole op de volledige tekst
 • nalezen van de vertalingen gemaakt door collega's, een extern vertaalbureau of vertaald met automatische vertaaltools
 • herformuleren van zinnen of grotere delen tekst
 • advies geven aan collega's over het begrijpen van een tekst, het gebruik van een term,...

 

Als
vertaler
  vertalen van teksten over uiteenlopende onderwerpen naar de moedertaal

teneinde

  de medewerkers en het management van de organisatie en de burgers teksten ter beschikking te stellen die correct en eenduidig vertaald zijn

 

Voorbeelden van taken
 • opzoeken van woordenschat en alle andere informatie nodig voor de vertaling
 • een verklarende woordenlijst samenstellen (document met alle terminologie eigen aan de organisatie of terugkerende termen)
 • contact opnemen met de auteur van de tekst bij onduidelijkheden
 • geven en vragen van advies aan collega's over het begrijpen van een tekst, het gebruik van een term,...
 • onderhouden van het vertaalgeheugen door middel van schrappen en verbeteren van fouten

 

Als
taalkundige
  adviseren van de medewerkers van de organisatie over het gebruik van bepaalde terminologie

teneinde

  de woordenschat die tijdens simultaanvertalingen gebruikt wordt te standaardiseren en een eenduidig gebruik van de terminologie te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • aanraden van het gebruik van bepaalde woorden
 • specifieke informatie geven aan zelfstandige vertalers op basis van de kennis van de context (bijv. juridische termen die gemeenschappelijk gebruikt worden)
 • aangeven van de juiste schrijfwijze van een woord
 • uitvoeren van een kwaliteitscontrole van de teksten wat betreft de gebruikte terminologie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.