Afdrukken

Attaché communicatiebeleid (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO009

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Het communicatiebeleid van de organisatie uitwerken en operationaliseren

teneinde

de organisatie in staat te stellen op een coherente en doeltreffende manier te communiceren naar personeelsleden en klanten

 

Resultaatgebieden
Als
intern communicatieadviseur
  begeleiden en adviseren van het management en het personeel binnen de organisatie (projectleiders, stafdiensten, ...) bij het opstellen en het uitwerken van communicatieplannen conform het communicatie beleid van de instelling

teneinde

  hen in staat te stellen een duidelijke communicatie te voeren en de communicatiecultuur binnen de organisatie te bevorderen

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van een voorstel van een driejaarlijks communicatieplan en hieraan operationele acties koppelen
 • coördineren en opvolgen van de communicatieacties van de organisatie
 • advies verlenen over de communicatieacties, de gepaste communicatiekanalen en evaluatie van de communicatieacties
 • advies verlenen over en sensibiliseren en coachen van de personeelsleden voor de kwaliteit van de communicatie
 • meezoeken naar oplossingen voor specifieke problemen

 

Als
communicatiedeskundige
  meewerken aan het definiëren, ontwikkelen en toepassen van de strategische richtlijnen en de operationele standaarden inzake communicatie binnen de federale overheid via actieve deelname aan communicatienetwerken binnen de federale overheid

teneinde

  een coherent communicatiebeleid en een communicatiecultuur uit te bouwen binnen de federale overheid en zo een positief imago op te bouwen bij de burger

 

Voorbeelden van taken
 • actief deelnemen aan de netwerkvergaderingen
 • afhankelijk van het thema, deelnemen aan of voorzitten van de communicatiewerkgroepen binnen de organisatie
 • voorstellen, uitwerken en operationaliseren van een concreet communicatieplan
 • voorstellen van vernieuwings- en verbeteringsacties, nieuwe methodieken, technologieën en kanalen (bijv. het maken van, onderhouden en het meewerken aan verschillende websites,...)
 • ontwerpen van info- en promotiemateriaal

 

Als
verantwoordelijke corporate communicatie
  het communicatiebeleid vertalen in een globaal communicatieplan en communicatieacties voor de organisatie

teneinde

  zowel op intern als op extern vlak te zorgen voor een doeltreffende communicatie

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van communicatie-evenementen
 • uitwerken, beheren en operationaliseren van intranet en de verschillende publicaties
 • uitwerken, beheren en bewaken van de huisstijl van de organisatie
 • bevorderen van een efficiënte en doeltreffende communicatie
 • adviezen uitbrengen omtrent richtlijnen voor de communicatie binnen de organisatie

 

Als
projectmedewerker
  het uitvoeren van deeltaken binnen een communicatieproject en het leiden van kleine (deel)projecten

teneinde

  bij te dragen aan het behalen van de projectdoelstellingen binnen de voorop gestelde termijnen

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de planning van het project
 • plannen en uitvoeren van de uitgewerkte acties
 • communiceren omtrent de voortgang van het project met de projectmedewerkers en projectleider
 • evalueren van de uitgevoerde acties

 

Als
publicatieverantwoordelijke
  instaan voor het plannen en opvolgen van publicaties van a tot z en het zorgen voor een herkenbare beeldvorming op maat van het doelpubliek

teneinde

  de te communiceren boodschap op een duidelijke en gepaste manier over te brengen binnen een coherente communicatiestijl

 

Voorbeelden van taken
 • schrijven van communicatieboodschappen
 • copywriting en lay-out
 • plannen, opvolgen en controleren van het drukwerk
 • selecteren van de geschikte visuele ondersteuning (bijv. foto's) bij de communicatie
 • realiseren van digitale publicaties

 

Als
organisator
  het coördineren en dynamiseren van verschillende projecten en werkgroepen

teneinde

  een nieuwe communicatiecultuur binnen de organisatie te brengen en de communicatie binnen de organisatie te professionaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de coördinatie van verschillende projecten (actieplan gericht naar personeel, implementatie van een nieuw intranet, ...)
 • meewerken aan het bevorderen van project- en changemanagement om de informatiedoorstroming te optimaliseren
 • voorstellen en uitwerken van doelstellingen, planning en operationele invulling van projecten
 • sturen van dagelijkse werking van de dienst communicatie

 

Als
kennisbeheerder
  het continu op peil houden en verbeteren van de competenties inzake communicatie

teneinde

  de expertise van zowel de functiehouder als de dienst te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen.

 

Voorbeelden van taken
 • vakliteratuur raadplegen, benchmarking
 • deelnemen aan conferenties (als deelnemer en als spreker)
 • deelnemen aan werkgroepen
 • volgen van opleidingen
 • opzoeken en opvolgen van best practices en de evolutie van nieuwe communicatietechnologieën

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.