Afdrukken

Attaché A2 communicatiebeleid (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO002bis

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Ondersteunen bij het bepalen van het communicatiebeleid en het begeleiden van de strategische en operationele plannen alsook de operationalisering van dit beleid op het terrein

teneinde

via uniformiteit, transparantie en structuur een professionele interne en externe communicatie van de organisatie te bewerkstelligen.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  ondersteunen van de communicatieverantwoordelijke bij het uitwerken en implementeren van de communicatiestrategie en de concrete doelstellingen

teneinde

  bij te dragen tot een doeltreffende, transparante en professionele communicatie van de federale overheidsdienst of de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • ondersteuning bieden bij het uitwerken van het communicatiebeleid
 • bepalen en suggereren van verschillende communicatiekanalen in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke
 • bijwonen van interdepartementale werkgroepen om het communicatiebeleid van de organisatie af te stemmen op dat van de andere overheidsorganisaties
 • voorstellen doen om de bestaande communicatiekanalen (bv. intranet/internet, e-mail, interne of externe nieuwsberichten,...) te verbeteren

 

Als
communicatiedeskundige
  ondersteunen van de afdelingschefs en/of de directiechefs bij hun interne en externe communicatie

teneinde

  standaardisatie te bewerkstelligen in de communicatie alsook deze af te stemmen op het algemene communicatiebeleid en de impact ervan te verhogen.

 

Voorbeelden van taken
 • ondersteuning bieden bij het definiëren en uitwerken van de communicatie
 • vertalen van het algemene communicatiebeleid voor de afdelingschefs van de directies
 • omzetten van de communicatie in verstaanbare taal

 

Als
coördinator
  nazien van het communicatiebeleid op het terrein en feedback en advies geven voor de optimalisering ervan

teneinde

  voor de ambtenaar en/of burger een heldere en eenduidige communicatie volgens het communicatiebeleid te realiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • instaan voor de naleving van het communicatiebeleid
 • begeleiden van verschillende communicatieactiviteiten gericht op de burger en/of de ambtenaar, in samenwerking met de operationele medewerkers
 • antwoorden op vragen in verband met het communicatiebeleid
 • waken over het actualiseren van de verschillende communicatiekanalen

 

Als
inspirator
  de implementatie van een modern communicatiebeleid stimuleren

teneinde

  bij te dragen tot de ontwikkeling van een communicatiecultuur die de maximale betrokkenheid van de actoren bij het communicatiebeleid beoogt.

 

Voorbeelden van taken
 • consequent toepassen van het communicatiebeleid
 • de bestaande communicatiekanalen op een uniforme en consequente manier gebruiken
 • begeleiden van de medewerkers bij de implementatie van het communicatiebeleid
 • ondersteuning bieden aan de leidinggevenden bij het verwezenlijken van een degelijke communicatie

 

Als
contactpersoon
  uitbouwen van netwerken met communicatiespecialisten binnen en buiten de federale overheid, met de pers, met andere bemiddelingsgroepen en met de academische wereld

teneinde

  het communicatiebeleid continu te verbeteren en te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • bijwonen van colloquia, congressen en vergaderingen
 • uitwisselen van ervaringen met diverse communicatiespecialisten binnen en buiten de federale overheid
 • informatie verstrekken over de opgebouwde netwerken aan de communicatieverantwoordelijken en aan de operationele medewerkers

 

Als
kennisbeheerder
  opvolgen en analyseren van goede praktijken en benchmarks op nationaal en internationaal niveau en (eventueel) opvolgen van de Europese reglementering op het vlak van communicatie

teneinde

  een moderne communicatie te realiseren namens de federale overheid, die conform is met de internationale wetgeving.

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de vakliteratuur en de Europese wetgeving
 • bijwonen van seminaries, congressen en colloquia
 • opleiding volgen
 • contact opnemen en onderhouden met collega's in het buitenland om hun werkmethodes te vergelijken met de Belgische methodes

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de communicatieverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.