Afdrukken

Directeur-generaal financiën en budget (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB072

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Strategisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Meewerken aan de sociale en commerciële opdracht van de instelling

teneinde

de strategische doelstellingen te verwezenlijken die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst ondertekend met de minister van Landsverdediging.

 

Het organiseren, coördineren, beheren en controleren van de verschillende directies waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, en het organiseren van het begrotingsevenwicht van de dienst

teneinde

ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap en hun familie, de doelstellingen van de opdrachten van deze directies te verwezenlijken en het optimaal strategisch beheer te verzekeren met inachtneming van de budgettaire verplichtingen:
- financieel en boekhoudkundig beheer van de instelling
- organisatie en verkoop van vakanties in België en het buitenland
- bevoorrading in goederen en diensten van de militaire eenheden in operatie
- logistieke ondersteuning aan de operationele sectors van de instelling

 

Resultaatgebieden
Als
lid van de directieraad
  meewerken aan het beheer van de instelling

teneinde

  de strategische doelstellingen, bepaald in de beheersovereenkomst, en de beslissingen van het beheerscomité te verwezenlijken.

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan het beheer van de acties beslist in de beheersovereenkomst
 • deelnemen aan het uitwerkingsproces en aan de mededeling van de strategische doelstellingen van de dienst, aan de organisatorische structuur en aan de aan te wenden financiële, technische en menselijke middelen
 • meewerken aan het beheer van de relaties met de voogdij-overheden, de bedrijfsrevisoren en het Rekenhof
 • deelnemen aan de vergaderingen van de beleidsorganen (beheerscomité, directieraad, kabinetsvergaderingen, …)
 • meewerken aan het verzamelen van gegevens

 

Als
leidinggevende
  het organiseren, coördineren en controleren van de opvolging van de werking van de verschillende directies

teneinde

  de optimale werking van de diensten te verzekeren door een passende strategie te ontwikkelen in termen van te bereiken doelstellingen, aan te wenden financiële, technische en menselijke middelen en door het werk van de medewerkers te organiseren en te controleren.

 

Voorbeelden van taken
 • het controleren van de coördinatie tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies en, indien nodig, optreden als scheidsrechter
 • het controleren van het budgettair beheer van de entiteit
 • het controleren van het beheer van het ter beschikking stellen van de nodige informatie en van de verwerkingsprocedures van de informatie
 • het controleren van het intern beheer van de entiteit
 • het controleren van de aanwerving, ontwikkeling en het beheer van de prestaties van de medewerkers

 

Als
verantwoordelijke van het financieel en boekhoudkundig beheer
  het leiden van het team dat belast is met het financieel en boekhoudkundig beheer

teneinde

  de totaliteit van de financiële, boekhoudkundige en balanstaken te verwezenlijken.

 

Voorbeelden van taken
 • waken over de boeking en de betaling van de aankoop- en verkoopfacturen alsook van de andere financiële verrichtingen
 • waken over de financiële opvolging van de klanten, met inbegrip van de invordering via juridische weg
 • het opmaken van de verrichtingen van jaarlijkse afsluiting, met inbegrip van de balans
 • het opstellen van de voorgeschreven verslagen

 

Als
begrotingsverantwoordelijke
  de wettelijke begroting opstellen en de administratieve opvolging ervan verzekeren

teneinde

  het financieel en budgettair evenwicht van de instelling te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • het onderzoeken van de budgettaire behoeften van elke operationele entiteit
 • het ter goedkeuring voorleggen (en verdedigen) van de begroting aan de voogdij-overheden
 • het organiseren van de budgettaire controle van elke entiteit
 • beslissen over de latere aanvragen voor aanpassing

 

Als
strategisch adviseur
  het sturen van financiële en budgettaire informatie

teneinde

  de verwezenlijking van de doelstellingen te evalueren en het beslissingsproces inzake de strategische doelstellingen te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • het invoeren van performante financiële en budgettaire controle-indicators
 • het opstellen van de maandelijkse samenvattende werkplanningen
 • het informeren van de voogdij-organen
 • het verschaffen van de jaarlijkse financiële en budgettaire inlichtingen

 

Als
intern adviseur
  het ontwikkelen van een relevante beheersmethodologie

teneinde

  de beheersdoelstellingen te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen van de gegevens die bestemd zijn voor de beheerscontrole
 • het evalueren van de mogelijkheden tot verbetering van het intern beheer
 • het bezorgen van de resultaten van deze evaluatie aan de operationele verantwoordelijken

 

Als
contactpersoon
  het verzorgen van de externe relaties van de algemene directie "Financiën en begroting"

teneinde

  het imago van zijn/haar verschillende operationele directies alsook de informatie bezorgd aan derden te controleren en te ontwikkelen.

 

Voorbeelden van taken
 • het officieel vertegenwoordigen van de instelling of het controleren van deze vertegenwoordiging in de contacten met de voogdij-overheden, de andere instellingen, de bedrijfsrevisoren, de banken, de klanten en de militaire overheden
 • het bieden van de ndoige hulp aan de overheden in de regeling van technische dossiers

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de leidend ambtenaar

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 51-200 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.