Afdrukken

Directeur-generaal financiën en budget (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB072

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Strategisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Meewerken aan de sociale en commerciële opdracht van de instelling

teneinde

de strategische doelstellingen te verwezenlijken die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst ondertekend met de minister van Landsverdediging.

 

Het organiseren, coördineren, beheren en controleren van de verschillende directies waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, en het organiseren van het begrotingsevenwicht van de dienst

teneinde

ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap en hun familie, de doelstellingen van de opdrachten van deze directies te verwezenlijken en het optimaal strategisch beheer te verzekeren met inachtneming van de budgettaire verplichtingen:
- financieel en boekhoudkundig beheer van de instelling
- organisatie en verkoop van vakanties in België en het buitenland
- bevoorrading in goederen en diensten van de militaire eenheden in operatie
- logistieke ondersteuning aan de operationele sectors van de instelling

 

Resultaatgebieden
Als
lid van de directieraad
  meewerken aan het beheer van de instelling

teneinde

  de strategische doelstellingen, bepaald in de beheersovereenkomst, en de beslissingen van het beheerscomité te verwezenlijken.

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan het beheer van de acties beslist in de beheersovereenkomst
 • deelnemen aan het uitwerkingsproces en aan de mededeling van de strategische doelstellingen van de dienst, aan de organisatorische structuur en aan de aan te wenden financiële, technische en menselijke middelen
 • meewerken aan het beheer van de relaties met de voogdij-overheden, de bedrijfsrevisoren en het Rekenhof
 • deelnemen aan de vergaderingen van de beleidsorganen (beheerscomité, directieraad, kabinetsvergaderingen, …)
 • meewerken aan het verzamelen van gegevens

 

Als
leidinggevende
  het organiseren, coördineren en controleren van de opvolging van de werking van de verschillende directies

teneinde

  de optimale werking van de diensten te verzekeren door een passende strategie te ontwikkelen in termen van te bereiken doelstellingen, aan te wenden financiële, technische en menselijke middelen en door het werk van de medewerkers te organiseren en te controleren.

 

Voorbeelden van taken
 • het controleren van de coördinatie tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies en, indien nodig, optreden als scheidsrechter
 • het controleren van het budgettair beheer van de entiteit
 • het controleren van het beheer van het ter beschikking stellen van de nodige informatie en van de verwerkingsprocedures van de informatie
 • het controleren van het intern beheer van de entiteit
 • het controleren van de aanwerving, ontwikkeling en het beheer van de prestaties van de medewerkers

 

Als
verantwoordelijke van het financieel en boekhoudkundig beheer
  het leiden van het team dat belast is met het financieel en boekhoudkundig beheer

teneinde

  de totaliteit van de financiële, boekhoudkundige en balanstaken te verwezenlijken.

 

Voorbeelden van taken
 • waken over de boeking en de betaling van de aankoop- en verkoopfacturen alsook van de andere financiële verrichtingen
 • waken over de financiële opvolging van de klanten, met inbegrip van de invordering via juridische weg
 • het opmaken van de verrichtingen van jaarlijkse afsluiting, met inbegrip van de balans
 • het opstellen van de voorgeschreven verslagen

 

Als
begrotingsverantwoordelijke
  de wettelijke begroting opstellen en de administratieve opvolging ervan verzekeren

teneinde

  het financieel en budgettair evenwicht van de instelling te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • het onderzoeken van de budgettaire behoeften van elke operationele entiteit
 • het ter goedkeuring voorleggen (en verdedigen) van de begroting aan de voogdij-overheden
 • het organiseren van de budgettaire controle van elke entiteit
 • beslissen over de latere aanvragen voor aanpassing

 

Als
strategisch adviseur
  het sturen van financiële en budgettaire informatie

teneinde

  de verwezenlijking van de doelstellingen te evalueren en het beslissingsproces inzake de strategische doelstellingen te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • het invoeren van performante financiële en budgettaire controle-indicators
 • het opstellen van de maandelijkse samenvattende werkplanningen
 • het informeren van de voogdij-organen
 • het verschaffen van de jaarlijkse financiële en budgettaire inlichtingen

 

Als
intern adviseur
  het ontwikkelen van een relevante beheersmethodologie

teneinde

  de beheersdoelstellingen te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen van de gegevens die bestemd zijn voor de beheerscontrole
 • het evalueren van de mogelijkheden tot verbetering van het intern beheer
 • het bezorgen van de resultaten van deze evaluatie aan de operationele verantwoordelijken

 

Als
contactpersoon
  het verzorgen van de externe relaties van de algemene directie "Financiën en begroting"

teneinde

  het imago van zijn/haar verschillende operationele directies alsook de informatie bezorgd aan derden te controleren en te ontwikkelen.

 

Voorbeelden van taken
 • het officieel vertegenwoordigen van de instelling of het controleren van deze vertegenwoordiging in de contacten met de voogdij-overheden, de andere instellingen, de bedrijfsrevisoren, de banken, de klanten en de militaire overheden
 • het bieden van de ndoige hulp aan de overheden in de regeling van technische dossiers

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

leidend ambtenaar

schriftelijke vragen+mondelingen vragen

nota,mail,dossier,informeel

dagelijks

collega's

schriftelijke vragen+mondelinge vragen

informeel+nota+mail+dossier

dagelijks

klanten

schriftelijke vragen+mondelinge vragen

persoonlijk contact+brief+mail

dagelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen+mondelinge vragen

persoonlijk contact+brief+mail

dagelijks

banken

schriftelijke vragen+mondelinge vragen

persoonlijk contact+brief+mail

ad hoc

Landsverdediging

schriftelijke vragen+mondelinge vragen+beslissingen

persoonlijk contact+brief+mail

ad hoc

voogdij-orgaan

schriftelijke vragen+mondelinge vragen

brief, mail+dossier+persoonlijk contact

ad hoc

medewerkers

schriftelijke vragen+mondelinge vragen

persoonlijk contact+per brief,e-mail

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

leidend ambtenaar

verslagen,schriftelijke en mondelingen adviezen

nota/informeel/dossier

dagelijks

collega's

schriftelijke en mondelinge adviezen

nota/mail/dossier/informeel

dagelijks

klanten

schriftelijke/mondelinge adviezen

nota/mail/dossier/informeel

dagelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke/mondelinge adviezen

nota/mail/dossier/informeel

ad hoc

banken

verslagen/schriftelijke/mondelinge adviezen

nota/mail/dossier/informeel

ad hoc

Landsverdediging

schriftelijke/mondelingen adviezen

nota/mail/dossier/informeel

ad hoc

voogdij-orgaan

verslagen/schriftelijke/mondelinge adviezen

nota/mail/dossier/informeel

ad hoc

medewerkers

beslissingen/schriftelijke/mondelinge adviezen

nota/mail/dossier/informeel

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de leidend ambtenaar

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 51-200 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de organisatie van zijn/haar eigen werk
 • de organisatie van de interne structuur van zijn/haar algemene directie en van de diensten die deze omvat
 • de controle en evaluatie van de medewerkers
 • het toestaan van verloven en zendingen van de medewerkers
 • het opstellen van nota's en dossiers in het betrokken activiteitendomein
 • de informatie van de voogdij-organen en van de operationele directies
 • de interne begrotingscontrole
 • de vastlegging van uitgaven en de betaling van facturen met inachtneming van de volmachten

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • andere zaken dan deze gedelegeerd door de leidend ambtenaar of het beheerscomité

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

35000000

 

Eigen werkbudget

nihil

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. vastlegging van uitgaven en betaling van facturen max. 10.000 euro
als begrotingsverantwoordelijke: 35.000.000 in ontvangsten en 35.000.000 in uitgaven
als directieverantwoordelijke: 8.560.000 in ontvangsten en 8.560.000 in uitgaven
als financiële verantwoordelijke: 162.000 in ontvangsten

2. financiële beleggingen op termijn (10 miljoen euro)

3. elektronische handtekening van de betalingen van de instelling (onbeperkt)

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • beheersovereenkomst van de minister van Landsverdediging
 • beslissingen en richtlijnen van de voogdij- en controleorganen en van de leidend ambtenaar
 • wetten eigen aan de activiteitendomeinen

 

Welke vernieuwingen
 • optimalisering van de procedures
 • invoering van efficiëntere beheersmethodes
 • verbetering van de geboden diensten
 • administratieve vereenvoudigingsprocedures

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • eigen ervaring
 • feedback van de klanten
 • feedback van de militaire overheden
 • opleidingen
 • externe opzoekingen via internet, gespecialiseerde tijdschriften, ...

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.