Afdrukken

Attaché subsidies en vrijstellingen (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB016

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Dossierbeheerders

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het onderwerpen van schuldvorderingsdossiers aan een eindcontrole (na verificatie door medewerkers)

teneinde

terugbetalingen van gemaakte kosten al dan niet te laten uitvoeren en deze beslissing te kunnen motiveren

 

Het onderzoeken van vrijstellingsdossiers of deze onderwerpen aan een eindcontrole (na eerste onderzoek door medewerkers)

teneinde

de minister te adviseren werkgevers al dan niet vrij te stellen van hun verplichting in het kader van het startbanenstelsel en dit advies te kunnen motiveren

 

Resultaatgebieden
Als
dossierbeheerder
  het dragen van de eindverantwoordelijkheid over de beslissing een terugbetaling te laten uitvoeren of over het advies een werkgever een vrijstelling te verlenen in het kader van het startbanenstelsel

teneinde

  ervoor te zorgen dat de criteria inzake terugbetalingen en vrijstellingen correct toegepast worden en rechthebbenden krijgen waarop ze recht hebben

 

Voorbeelden van taken
 • het uitvoeren van controle op het nazicht van routineschuldvorderingsdossiers door medewerkers
 • het inhoudelijk nazien van moeilijkere schuldvorderingsdossiers
 • het uitvoeren van controle op de behandeling van routinevrijstellingsaanvragen door medewerkers
 • het behandelen van moeilijkere vrijstellingsaanvragen
 • contact houden met externe betrokken instanties (RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), beleidscel)

 

Als
beheerder
  het uitbouwen van een gegevensrepertorium met betrekking tot terugbetalingen en vrijstellingen

teneinde

  de systemen van terugbetalingen en vrijstellingen globaal op te volgen

 

Voorbeelden van taken
 • het uitwerken van een databank om dossiergegevens te kunnen beheren en bestuderen
 • het maken van rapporten met betrekking tot terugbetalingen en vrijstellingen

 

Als
leidinggevende
  het instrueren, coachen en monitoren van medewerkers met betrekking tot de behandeling van terugbetalings- en vrijstellingsdossiers

teneinde

  ervoor te zorgen dat de behandeling van deze dossiers vlot en correct verloopt

 

Voorbeelden van taken
 • het geven van mondelinge instructies aan medewerkers
 • het uitwerken van een schriftelijk vademecum ten behoeve van medewerkers
 • het opstellen van modeldocumenten
 • het geven van feedback aan medewerkers in verband met behandelde dossiers (goed, fout, …)

 

Als
extern raadgever/adviseur
  het informeren van belangstellenden of belanghebbenden en hen adviseren over terugbetalingen en vrijstellingen

teneinde

  ervoor te zorgen dat elke belangstellende of belanghebbende correct ingelicht is over de te respecteren criteria en dat op die manier terugbetalings- of vrijstellingsdossiers zo vlot mogelijk behandeld kunnen worden

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van informatieve documenten
 • het aanleveren van informatie om via het internet ter beschikking te stellen
 • het beantwoorden van schriftelijke of mondelinge vragen om informatie
 • fungeren als aanspreekpunt voor alles wat verband houdt met terugbetalings- of vrijstellingsdossiers

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het hoofd van de directie (adviseur)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.