Afdrukken

Adviseur begroting (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB006

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het opstellen en opvolgen van de budgetten voor de financiering van de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen

teneinde

de budgetten te bepalen voor de financiële middelen van de ziekenhuizen en de andere verzorgingsinstellingen.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  instaan voor de uitwerking en de opvolging van het budget voor de financiële middelen van de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen (psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen, palliatieve zorgen, …)

teneinde

  de instellingen voor gezondheidszorg te financieren.

 

Voorbeelden van taken
 • het volgen van de gebeurtenissen op de binnen- en buitenlandse markt inzake financieringsbehoeften van de verzorgingsinstellingen
 • het analysren van hypotheses inzake de evolutie van bestaande situaties
 • het evalueren van mogelijke interventiecriteria voor subsidiëring en het simuleren van de kostprijs
 • het controleren en aanpassen van de gegevens om vervolgens de toe te kennen budgetten voor de ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen, …, te berekenen

 

Als
deskundige/specialist
  samen met de verantwoordelijken van de ministerkabinetten het opstellen van begrotingsevaluaties in het kader van de ziekenhuisbegroting en instaan voor de uitvoering ervan

teneinde

  het nodige krediet te evalueren om de financiering te garanderen van de tegemoetkoming van de overheid in de activiteiten van de verzorgingsinstellingen.

 

Voorbeelden van taken
 • op alle mogelijke manieren de statistische en vergelijkende gegevens over de ziekenhuisuitgaven bestuderen, de studies samenvatten, de belangrijkste trends vastleggen, een analyse voorstellen en de evolutieverwachtingen evalueren
 • het simuleren van de kosten (van de sociale akkoorden, nieuwe initiatieven, …) aan de hand van de gegevens verschaft door de cellen informatica en statistiek
 • instaan voor de naleving van de beslissingen genomen samen met de verantwoordelijke van de ministerkabinetten en de andere entiteiten van de FOD
 • het verzekeren van de betaling van de overheidstegemoetkomingen, zowel kwalitatief als kwantitatief

 

Als
vertegenwoordiger van de dienst
  deelnemen aan de interne coördinatievergaderingen die een impact hebben op de werking van de dienst (staf- en dienstvergaderingen, opvolging BPR (Business Process Reengineering),…), en buiten de FOD (RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), netten, …) de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen…

teneinde

  de acties van de dienst Inspectie te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • het voorbereiden van de vergaderingen (nuttige informatie verzamelen over de te bespreken onderwerpen, mogelijke oplossingen zoeken)
 • (doen) nadenken, het voorstellen van technische en organisatieontwikkelingen, eventueel onderhandelen met de andere partners
 • het opmaken van nota's, verklarende artikelen, het uitwerken van casestudy's

 

Als
kennisbeheerder
  instaan voor de opvolging van de richtlijnen en de gespecialiseerde literatuur met betrekking tot de financiering van de instellingen voor gezondheidszorg

teneinde

  de externe klanten en de inspecteurs beter te informeren.

 

Voorbeelden van taken
 • het permanent bijhouden van de technische en wetgevingsdocumentatie zodat ze de referentie bij uitstek blijft inzake subsidiëring/financiering van de verzorgingsinstellingen en antwoorden op vragen van derden (FOD, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, enz.)
 • het analyseren van de nationale en internationale gegevens over de problematiek, het verschaffen van ideeën/suggesties/inlichtingen aan de adviseur-generaal, de directeur-generaal of de kabinetten
 • instaan voor de opvolging van alle werkgroepen binnen de sectie Financiering van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
 • het verzamelen en actueel houden van kritieke documentatie over de financieringsproblematiek in de verzorgingsinstellingen.

 

Als
coach
  het leiden, informeren en controleren van de medewerkers

teneinde

  hen in staat te stellen een efficiënte dienstverlening te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • het geven van een duidelijk beeld van de rol van de dienst tegenover de verzorgingsinstellingen en van de verplichtingen die daaruit voortvloeien
 • bijdragen tot de vorming van de medewerkers
 • het organiseren van vergaderingen waarop gesproken wordt over specifieke problemen, verbeteringen qua werking, wijzigingen aan de reglementering
 • ervoor zorgen dat de dossiers binnen de juiste termijn behandeld worden
 • Het leiden van de medewerkers via duidelijke richtlijnen, het controleren van hun activiteiten.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

hoofdinspecteur en adviseur-generaal

Reglementering

systematisch en continu, mondeling, op papier en via e-mail

regelmatig

cellen ICT en Statistiek ziekenhuizen

cijfers voor opmaak begrotingsevaluaties

via elektronische weg

regelmatig

medewerkers

situatie van de aanwervingen, betalingen, contracten

als dossier

dagelijks

nationale en internationale diensten

statistieken & gedragingen

in eender welke vorm

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

diensthoofd

begrotingsevaluaties, specifieke informatie

dossier, rapporten

frequent, op verzoek

adviseur-generaal

begrotingsevaluaties o.a., specifieke informatie

dossier, rapporten

frequent, op verzoek

Kabinet

begrotingsevaluaties o.a., gevoelige informatie

eender welke vorm

ad hoc

RIZIV

begrotingsuitgaven, betalingen

als dossier

maandelijks

ziekenhuizen

begrotingsevaluaties o.a., specifieke aanvragen of informatie

als dossier

maandelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de adviseur-generaal, het diensthoofd Inspectie

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • als begrotingsmedewerker: de werking van de cel (verdeling van het arbeidsvolume tussen de kredietbeheerders)
 • als inspecteur: het afwerken van de dossiers rekening houdend met de deadlines.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • elk ander initiatief

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

nihil

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. begrotingsartikels van de overheidssubsidies (kredieten van de FOD - DG1) en ziekenhuisbegroting ingeschreven in de kredieten van het RIZIV.

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • reglementering inzake ziekenhuisfinanciering en andere aanverwante documenten

 

Welke vernieuwingen
 • keuze en evaluatie van de interventiecriteria voor subsidiëring
 • het actualiseren van de berekeningsmodaliteiten en het opmaken van de budgetten die toegekend kunnen worden aan de instellingen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • richtlijnen en vakliteratuur
 • interne en externe deskundigen
 • werkgroepen binnen de sectie Financiering van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.