Afdrukken

Adviseur-generaal opvolging en ondersteuning - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV139

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het coördineren en superviseren van de verschillende bureaus binnen de directie Opvolging en ondersteuning van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

teneinde

de dossierbehandeling te uniformiseren, de dossiers kwaliteitsvol en binnen de vooropgestelde termijnen af te werken en op te volgen en een kwaliteitsvolle juridische ondersteuning te bieden aan de verschillende uitvoeringsbureaus om zo bij te dragen tot het optimaal bereiken van de doelstellingen van de dienst.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het coördineren en superviseren van de verschillende bureaus binnen de directie Opvolging en ondersteuning

teneinde

  uniformiteit in de behandeling van de vreemdelingendossiers te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • toezien op en het coördineren van de algemene werking van de dienst, alsook het bepalen van de doelstellingen die binnen een bepaalde termijn bereikt moeten worden
 • het oplossen van praktische problemen die zich kunnen voordoen bij de organisatie en uitvoering van het werk
 • antwoorden op vragen van interne en externe diensten
 • het opvolgen van het personeelskader
 • het nemen van beslissingen in principedossiers, alsook het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in de reglementering

 

Als
coach
  het motiveren, begeleiden en sturen van de medewerkers

teneinde

  de taken efficiënt, volgens de beleidsvisie en binnen de vooropgestelde termijnen uit te voeren

 

Voorbeelden van taken
 • mondeling contact houden met de verschillende medewerkers, het geven van richtlijnen, alsook het geven van informatie en adviezen
 • het nemen van principebeslissingen
 • het oplossen van individuele personeelsproblemen
 • het organiseren en opvolgen van opleidingen binnen de dienst

 

Als
vertegenwoordiger
  het hoog houden van het imago van de Dienst Vreemdelingenzaken op vergaderingen

teneinde

  de samenwerking met zowel internen als externen maar ook op internationaal niveau te verbeteren

 

Voorbeelden van taken
 • het voorbereiden, organiseren en verslaan van en deelnemen aan vergaderingen
 • het uitbouwen van een nationaal en internationaal netwerk van contacten
 • het onderhouden van betrekkingen met partners
 • het leveren van bijdragen aan Europese projecten en initiatieven
 • onderhandelen over Europese richtlijnen en reglementeringen

 

Als
deskundige/specialist
  zorgen voor de behandeling van complexe dossiers, rekening houdend met de geldende reglementering en procedures

teneinde

  een snelle en verantwoorde beslissing te nemen

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van complexe dossiers en het geven van kwaliteitsvolle juridische ondersteuning
 • toezien op de opvolging van de reglementering en procedures
 • het opstellen van synthesenota's voor de hiërarchie
 • het voorstellen van wijzigingen met het oog op de aanpassing van de wetgeving
 • het geven van advies aan het kabinet betreffende de specifieke materie

 

Als
analist
  het verzamelen, verwerken en analyseren van de gegevens betreffende de werking van de dienst

teneinde

  deze werkzaamheden te optimaliseren en aan te passen aan de noden

 

Voorbeelden van taken
 • het opmaken van het maandverslag
 • rapporteren aan de directeur-genraal
 • het verzamelen en analyseren van statistieken betreffende de werkzaamheden van de dienst
 • het opstellen van dienstnota's over nieuwe ontwikkelingen en betreffende de organisatie van het werk
 • het analyseren van de laatste ontwikkelingen inzake immigratie (mensenhandel, illegaal verblijf, enz.)

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

wetgeving (wet, KB, MB ...

per brief, e-mail ...

maandelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

als dossier

ad hoc

medewerkers

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

wekelijks

particulieren/burgers

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

maandelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

management

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

maandelijks

medewerkers

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

medewerkers

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

medewerkers

wetgeving (wet, KB, MB ...

persoonlijk contact

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

andere fed. overh. diensten

beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal van DVZ

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 51-200 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • 5 jaar ervaring in het leiden van een dienst en bij voorkeur 2 à 5 jaar ervaring in de asiel- en migratieproblematiek
 • beslissingen inzake individuele dossiers
 • principebeslissingen in verband met de materie
 • de reorganisatie van de directie
 • algemene beslissingen die alleen een invloed hebben op de directie ondersteuning en opvolging

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • principebeslissingen die de directie overstijgen, met als doel de beslissingen te uniformiseren, ten gunste van de medewerkers
 • reorganisaties binnen de directie die ook een invloed hebben op andere directies
 • algemene beslissingen die ook een invloed hebben op andere directies binnen de Dienst Vreemdelingenzaken
 • zeer belangrijke en gevoelige individuele dossiers

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de vreemdelingenwetgeving, de Conventie van Genève, de Dublinverordening en andere nationale en internationale relevante reglementeringen, interne en soms externe instructies en nota's

 

Welke vernieuwingen
 • het aankaarten van principekwesties en voorstellen betreffende wetswijzigingen, werkwijzen en de aanpak in het algemeen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de toepassing van de wet, het burgerlijk recht, het grondwettelijk recht, het internationaal recht, de Raad van State

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.