Afdrukken

Adviseur basisnijverheid - Directiehoofd (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DEC807

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Het coördineren en controleren van alle activiteiten van de directie Basisnijverheid

teneinde

de operationele resultaten van de directie in overeenstemming te brengen met de strategische doelstellingen van de FOD en de algemene directie (AD); de directie Basisnijverheid diept het economische belang uit van fundamentele sectoren zoals chemie en aanverwante industrieën, textiel, metalen en andere materialen, enz..

 

Het ontwikkelen van een diepgaande economische kennis van de belangrijkste Belgische sectoren

teneinde

hun impact op de Belgische economie te bestuderen.

 

Deelnemen aan het coördinatiecomité

teneinde

de coherentie van de activiteiten van de algemene directie Economisch Potentieel te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
directiehoofd
  het coördineren en controleren van alle activiteiten van de directie Basisnijverheid

teneinde

  de optimale werking van de directie Basisnijverheid en van de algemene directie in haar geheel te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren, plannen en coördineren van de taken van de directie Basisnijverheid
 • het initiëren en controleren van de uitvoering van de taken, inclusief instaan voor dossiers en sectorale studies
 • het initiëren en opvolgen van de delicate dossiers: dossiers die een belangrijke rol spelen in de industriële sector en op politiek vlak (Reach (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen), de verhoging van de staalprijs, dossiers waarbij er geschillen zijn tussen bedrijven, federaties, FOD's, enz.)
 • deelnemen aan aanwervingen van medewerkers
 • het waarborgen van de opleiding, de coaching en de evaluatie van medewerkers

 

Als
controleur
  het analyseren en controleren van de kwaliteit van het werk

teneinde

  de uitvoering van de taken van de directie Basisnijverheid (efficiëntie) te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • naargelang de dossiers, gaat het om de volgende taken: het controleren van de naleving van de procedures
 • het controleren van de exactheid van de administratieve stijl
 • het controleren van de structurele en tijdelijke logica van de werkzaamheden
 • het controleren van de relevantie van de redenering en de politieke relevantie van eventuele voorstellen
 • nagaan in welke mate de vragen worden beantwoord

 

Als
vertegenwoordiger van de directie
  fungeren als woordvoerder van de algemene directie Economisch Potentieel en van de FOD bij de nationale en internationale organisaties

teneinde

  het Belgisch standpunt en de Belgische belangen te verdedigen

 

Voorbeelden van taken
 • het voorzitten van bepaalde vergaderingen inzake sectorale aspecten (specifieke IEC's (Interministeriële Economische Commissie), vergaderingen met federaties, enz.)
 • optreden als ondervoorzitter van het Belgisch comité dat het ecolabel toekent
 • fungeren als woordvoerder bij bepaalde werkgroepen van de Raad en de Europese Commissie
 • het verdedigen van het standpunt van de algemene directie in de DGE-vergaderingen (directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken), IEC en de overlegvergaderingen inzake het milieu (politieke coördinatie voor buitenlandse zaken)
 • bij de uitvoering van de vorige taken moet men namelijk: de dossiers van de vergaderingen voorbereiden en uiteenzetten; in de loop van de vergaderingen het woord vragen; de opvolging van de beslissingen en lopende projecten waarborgen; aan de hiërarchie de resultaten en de lopende discussies rapporteren; zorgen voor de verspreiding bij de diensten van de tijdens deze vergaderingen behandelde materies, naargelang het belang dat ze hieraan hechten

 

Als
strategisch adviseur
  het voorbereiden, evalueren en uitvoeren van het federaal, Europees en internationaal beleid inzake het economische potentieel van de sector basisnijverheid en de subsectoren

teneinde

  bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen ervan

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen, valoriseren en verspreiden van economische kennis van de secundaire sector
 • deelnemen aan vergaderingen op Europees en internationaal niveau en onderhandelen (Europese Raad, OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), enz.)
 • het informeren van de politieke instanties en hen suggesties doen
 • het toepassen en uitvoeren van de beslissingen die onder de bevoegdheid van de algemene directie vallen, met inbegrip van de omzetting van de wetgeving
 • het onderhouden van de kennis van de secundaire sector en de impact ervan op de Belgische economie

 

Als
assistent van de directeur-generaal
  actief bijdragen tot de goede werking van het coördinatiecomité

teneinde

  de operationele doelstellingen van de algemene directie te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de vergaderingen van het coördinatiecomité
 • het verdelen van de externe en interne informatie
 • het ondersteunen en vergemakkelijken van de samenwerking en de complementariteit tussen de directies van de algemene directie
 • het oprichten van taakgroepen, alsook beantwoorden aan de projecten ervan; taakgroep: vergadering van ambtenaren uit de verschillende algemene directies die belast zijn met een probleem (Reach, chemische sector, textielsector en autosector, enz.)

 

Als
intern projectleider
  het leiden en verzekeren van de opvolging van de programma's inzake de verbetering van de arbeidsprocessen en de gevolgen op het niveau van de hele FOD Economie (voorbeeld: BPR (business process reengineering))

teneinde

  de doelstellingen van het managementplan van de voorzitter in deze materie te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • het uitbrengen van verslag in alle AD's van de FOD over de bestaande situatie inzake de beoogde doelstellingen van de programma's
 • het bepalen van de zwakke en de sterke punten van de werkmethodes
 • het leggen van een verband met de andere programma's
 • het voorbereiden en opstellen van de belangrijkste tijdens de vergaderingen geanalyseerde documenten
 • het meedelen van de resultaten betreffende deze dimensie van de FOD aan de deelnemers van andere projecten en aan de hiërarchie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

een directeur-generaal

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.