Federale functies en functiefamilies > Niveaus en klassen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Niveaus en klassen

 

Een niveau groepeert functies met een vergelijkbaar niveau van complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheden. Binnen het niveau A groeperen de 5 klassen ook functies met een vergelijkbaar niveau van complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheden.

 

Alle beschreven functies werden met behulp van een aantal objectieve criteria vergeleken en kregen een score door het wegingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale organisaties en begeleid door de FOD BOSA en een externe deskundige. Op basis van hun gewicht worden de functies daarna toegewezen aan een niveau en/of een klasse.

 

De onderscheidende criteria, die deel uitmaken van de definities van de functiefamilies, beschrijven per familie de typische verschillen tussen de niveaus en/of de klassen. Ze kunnen gebruikt worden om een ongewogen functie in een niveau en/of klasse onder te brengen of om een nieuwe functiebeschrijving binnen een bepaald niveau en/of klasse op te maken.


De federale cartografie bevat voor het niveau A zowel departementale als interdepartementale functies:

• departementale functies zijn opgemaakt door een specifieke federale organisatie
• interdepartementale functies werden opgemaakt door de FOD P&O samen met meerdere federale organisaties.

 

Elke organisatie kan alle functies van niveau A gebruiken, dus zowel de interdepartementale functies, de departementale functies van de eigen organisatie als de departementale functies van andere organisaties.

 

Je vindt de interdepartementale functies in de lijst door bij het zoekcriterium ‘organisatie’ de titel ‘interdepartementale functies’ te selecteren.

 

Elke functie van niveau A heeft een unieke code van drie letters en een nummer:
• departementale functies hebben een code die begint met de letter ‘D’,
• interdepartementale hebben een code die begint met de letter ‘I’,
• telkens gevolgd door de lettercode van de beroepscategorie waartoe de functie behoort (vb. BB, PO,…)
• en een volgnummer van 3 cijfers.

 

De resultaten van de toewijzing van elke functie binnen niveau A aan een klasse worden gebundeld in het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A. De lijst in dit besluit (en op de federale cartografie) wordt regelmatig aangepast en volgens de behoeften van de verschillende federale organisaties aangevuld met nieuwe of gewijzigde functies.

 

Elke organisatie kan alle voorbeeldfuncties van niveaus B, C en D gebruiken, dus zowel de functies van de eigen organisatie als deze van andere organisaties. De voorbeeldfuncties zijn niet exhaustief en mogen aangevuld worden. Dit gebeurt onafhankelijk van de FOD BOSA binnen de verschillende federale organisaties.

 

Om nieuwe functiebeschrijvingen voor niveaus B, C en D op te maken, kunnen voorbeeldfuncties uit de lijst als aangepast worden, functiefamilies specifieker gemaakt of volledig nieuwe beschrijvingen opgemaakt. Om een betrouwbare indeling in een niveau te behouden, moet hierbij rekening gehouden worden met de onderscheidende criteria uit de definities van de functiefamilies.

 

Elke functie van niveau B, C of D heeft een unieke code van twee letters en een nummer:
• de lettercode van de beroepscategorie waartoe de functie behoort (vb. BB, PO,…)
• en een volgnummer van 3 cijfers.

 

De functies van niveaus B, C en D zijn niet gepubliceerd in een koninklijk besluit en staan ook niet allemaal op de cartografie.

 

Door te klikken op een niveau of klasse uit onderstaande lijst, krijg je de lijst van functiebeschrijvingen die ertoe behoren.