Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website http://www.cartographiefederale.be/

 

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen. Aan sommige vereisten wordt niet voldaan. Meer info vind je in onderstaande lijst (zie ‘Niet-toegankelijke inhoud’) en in het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD Beleid en Ondersteuning.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Er werd een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd door het team ‘toegankelijkheid’ van de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

 

Niet - toegankelijke inhoud

We doen ons best om de website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Toch blijven er bepaalde criteria van niet-naleving bestaan. De automatische testen brachten de volgende afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA- richtlijnen aan het licht:

 

sommige afbeeldingen hebben geen correct tekstalternatief (WCAG Criterium 1.1.1)

sommige sectiekoppen zijn niet duidelijk geïdentificeerd (WCAG Criterium 1.3.1)

er ontbreekt semantische markeringen op sommige teksten om de teksten de benadrukken WCAG Criterium 1.3.1)

de contrastverhouding tussen de tekst en de tekstachtergrond is niet altijd optimaal (WCAG Criterium 1.4.3)

sommige titels worden op sommige pagina's niet correct als zodanig herkend (WCAG Criterium 2.4.2)

de taalattributen in het html-element op sommige pagina’s is niet optimaal (WCAG Criterium 3.1.1)

op sommige pagina's ontbreekt een ‘Submit’-knop (WCAG Criterium 3.2.2)

sommige formulierelementen en links zijn niet correct geïmplementeerd (WCAG Criterium 4.1.2).

 

Voor meer informatie kan je het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD Beleid en Ondersteuning bekijken.

 

Voorgestelde alternatieven 

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze site toegankelijk te maken. Zie je echter nog een probleem van niet-naleving? Neem dan contact op via cartographiefederale@bosa.fgov.be.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 5 november 2021. De laatste bijwerking dateert ook van 5 november 2021.

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je een e-mail sturen naar cartographiefederale@bosa.fgov.be.

 

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over onze site? Vul dan het klachtenformulier in op de site van de FOD Beleid en Ondersteuning.

 

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

Je kan dan de federale ombudsman contacteren:

 

Website Federale Ombudsman

contact@federaalombudsman.be

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

 

Verbeteringsplan

In overleg met het toegankelijkheidsteam van de FOD Beleid en Ondersteuning bekijken we de acties die het mogelijk maken om de toegankelijkheid van de huidige site snel te verbeteren. 

Een volledige herziening van de website is voorzien in de loop van 2025. Bij deze vernieuwing wordt bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheidsnormen.

 

 

laatst gewijzigd op 15/03/2024