Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale overheidsinstellingen

 

Deze lijst geeft een overzicht van alle Federale Overheidsdiensten en andere federale organisaties. De functies en functiefamilies komen voor binnen één of meerdere van deze organisaties.

 

 

Centrale dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Landsdverdediging
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
FAMIFED, federaal agentschap voor de kinderbijslag
Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Planbureau
Federale Interne Audit
Federale Pensioendienst
FOD Beleid en Ondersteuning
FOD Binnenlandse Zaken
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
FOD Financiën
FOD Justitie
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
FOD Mobiliteit en Vervoer
FOD Sociale Zekerheid
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
interdepartementale functies
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Ministerie van Landsverdediging
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
POD Wetenschapsbeleid
Regie der Gebouwen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Sciensano
War Heritage Institute